^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل صدوشصت وهفتم حافظ

ستاره ای بدرخشید و ماه شد            دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت        به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا               فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست     گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

طرب سرای محبت کنون شود معمور             که طاق ابروی یا رمنش مهندس شد

 

لب از ترشح می پاک کن زبهر خدا                که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

کرشمه تو شرابی به عارفان پیمود              که علم بیخبر افتاد و عقل بی حس شد

خیال آب خضر بست و جام اسکندر              به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

چو زر عزیز وجود است نظم من آری            قبول دولتیان کیمیای این مس شد

زراه میکده یاران عنان بگردانید                  چرا که حافظ ازین راه رفت  ومفلس شد

فال حافظ

تفسیر فال گفته شده که این نیت بسیار عالی میباشد و برشما مبارک باد به زودی به مقصود خود می رسید همین هفته یکصد صلوات نذر کرده و انجام دهید جای هیچ گونه نگرانی نبوده ، زیرا اقبال شما به اوج خود می رسد و موفقیت های گوناگونی نصیب شما می شود

اگر تا به امروز دوست و همراهی نداشته ای به خاطر این بوده که خودت نمی خواستی تا امروز دنیا بر وفق مرادت نبوده وای این دوران رو به اتمام رسیده و بخت و اقبال خوشی در راه میباشد و همیشه بدان که منفی باف نباش و اختیارت را دست کسی نده.

  ویژگی های شما عبارت  است از  فردی دقیق ،خیرخواه پر توقع حساس و رویایی مظلوم فرشته خود مودب صلح جو ساده اصیل بد پیله کمک رسان محتاط خوش تیپ خوش لباس خیالباف اهل تفریح هستید

بدانید که دیگران به زندگی جنابعالی رشک می برند ارزش آن را بدانید و یا همسرتان مهربان بوده و خیال نکنید دیگران از او بهترند بلکه جنابعالی درحد خود زندگی مناسبی دارید به زودی ملاقات مهمی و مقام و پولی در انتظار خانواده شما میباشد که یکی از نزدیکان خواب خوبی دیده تغبیر او موفقیت خانواده شماست بر همگی مبارک بادا

معانی ابیات  غزل 167حافظ

بیت اول: یک نفر  چون ستاره بدرخشید  و ماثل ماه در مجلس جلوه گر و برای دل رمیه و سرخورده ونومید ما ، انیس و مونس شد.

بیت دوم: محبوب من که ( به موقع به مدرسه نرفت و نوشتن را نیاموخت با اشاره چشم به صد مدرس آموزش داد .

بیت سوم: به امید او ، دل بیمار عاشقان به مانند باد صبا که به چهره نسرین و دیده نرگس می وزد و آنها را شکفته  ودر می گذرد، فدای گونه نسرین آسا و چشم نرگس مانند او شده

بیت چهارم:حالیا دوست ، من را در بالای مجلس و پهلوی دست خود می نشاند. گدای شهر ر اببین که چگونه صدر نشین مجلس شده

بیت پنجم: (گدای شهر ) در دل آرزوی آب حیات و جام جهان نمای کیخسرو پرورانید و برای بدست آوردن آنها به جرعه نوشی به مجلس شاه شجاع رفته.

بیت ششم:حالیا خانه سرور و شادی آباد خواهد شد . زیرا طاق ابروی یار من معمار و سازنده آن خانه شد.

بیت هفتم:برای خاطر خدا ، لبها را از رطوبت شراب پاک کن زیار وسوسه خیال من را به سوی هزاران فکر و اندیشه گناه می کشاند.

بیت هشتم:رفتار و حرکات دلبرانه چنان به مانند شرابی عاشقان را گرفت که علم گمراه و عقل بی حسّ و شعور شد

بیت نهم: نشعر من به مانند زر عزیز و گرامی میباشد  و آری پسندِ بزرگان و بخت یاران اکسیری است که سبب تبدیل طلاشدن مسِّ شعر من می شود.

بیت دهم:دوستان از راه میکده باز گردید  زیرا که حافظ از این راه رفت و بینوا شد .

شرح ابیات غزل  167

 وزن غزل مفاعلن فعلاتن  مفاعلن فع لن  و بحر غزل حافظ : مجتّث مثمّن مخبون اصلم

معني لغات 167:

ماه مجلس: ( استعاره ) منظور شاه شجاع است ، شاخص اهل مجلس، رَميده: سر خورده

  ستاره يي : ( استعاره )منظور شاه شجاع است ، نوجواني ،  رفيق ومونس :  همدم ومصاحب .

 غمزه : حركات دلبرانه چشم وابرو  و در اصطلاح صوفيه فيض و جذبه باطن ،مسئله: سؤال ، پرسش ، مطلبي براي پر سش. مُدَرِّس : استاد ، تدريس كننده  ، درس دهنده

مسئله آموز: پاسخگوي  سؤال و پرسش ، حل كننده مشكل سؤال شده .

 

ملی کالا

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.