^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

 غزل صدوهشتادوپنج حافظ

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند      تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار    بگذارند و خم طره یاری گیرند

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی      گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش     که درین خیل حصاری به سواری گیرند

یارب این بچه ترکان چه دلیرند به خون     که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند

 

رقص بر شعر خوش و ناله نی خوش باشد       خاصه رقصی که درآن دست نگاری گیرند

حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست      زین میان گر بتوان بهکه کناری گیرند

 فال حافظ

شما دل به عشق کسی داده اید که خانواده او پای بند عهد و قرار نیست اما خدش آدم نسبتا ، خوبی هست و اگر می خواهید به مرادتان برسید شرط لازم آن است که به یکی از مشاهد متبرکه بروید  نذر خو را ادا کنید و سوره النساء آیه 70 تا آخر بخوانید و سفر را توصیه کرده و زمان برای خرید مناسب است اما بدانید که فروش ضرر دارد وکسی به خانواده شما ضرر رسانده به زودی به سزای خود می رسد و ضرر شما جبران می شود افرادی به زندگی شما حسادت می ورزند ، مواظب باش راز دل خود را با کسی در میان مگذارید نگرانی وجود ندارد مسایل حل می گردد

معانی ابیات غزل 185حافظ

بیت اول:آیا این امکان وجود دارد که سکه های طاعت را ارزیابی کنند تا دیر نشینان ریایی به دنبال کار دیگری بروند .

بیت دوم: من چنین مصلحت می بینم که دوستان دست از همه کارهایشان کشیده و به زلف نگاری چنگ بزنند.

بیت سوم: یاران چه خوب وبه ساقی تعلق خاطر پیدا کرد ه اند ، اگر گردش روزگار به آنها مجال آرامش و قرار بدهد

بیت چهارم:زور بازوی پر هیزگاری خود را به رخ خوبرویان مکش که لشکریان خوبرویان دژی را، با یک سوار مسخّر می کند .

بیت پنجم: خدایا! این ترک بچگان در خونریزی چه ورزیده و گستاخند! هر لحظه با تیرمژگان خود یکی را از پای در می آورند

بیت ششم: رقصیدن به همراه شعر لطیف ونوای نی خوش است به خصوص که در آن رقص ، دست نگاری را هم گرفته باشند .

بیت هفتم: حافظ ، مَردُمِ زمان ، غم بی نوایان بدل را ه نه نمی دهند و مسکینان بهتر است که از آنها دوری کنند.

شرح ابیات غزل ۱۸۵ این گونه بوده که :وزن غزل : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لان و بحر غزل : رمل مثمن مخبون اصلم مسبع میباشد

معانی لغات185غزل: صومعه داران : خانقاه داران ، صوفیان عابد سطحی و قشری

نقد: سکّه ، وجه رایج ، زرو سیم مسکوک رایج . مصلحت دید : صلاح دید ، صواب دید

بازوی پرهیز: پرهیز به بازو تشبیه شده اضافه تشبیهی دارد

عیار:سنجش ارزش نامعلوم به وسیله مقایسه کردن با ارزش معلوم و تعیین بهای واقعی آن ، آزمایش وبه دست آوردن ارزش واقعی چیزی بوده

خم طرّهیار: حلقه و منحنی چین و شکن زلف محبوب که بر روی پیشانی ریخته .

حریفان : هم پیاله ، دوستان و هم قطاران ، یاران .

خیل : اردوگاه ، لشکر  ، حصار:قلعه و دژ و مکانی که با دیوارهای بلنداحاطه و محصور شده باشند، دیوارهای بلند اطراف یک محوطه میباشد

 ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.