^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 پاشلک زیبا Painted Snipe  با نام علمی Rostratula Benghalensis این پرتده، 25 سانتیمتر طول دارد و پرنده ای خجالتی است. در پرواز شبیه یلوه ها پاها را آویزان نگه می دارد. دم کوتاه و بال ها نسبتا گرد و بلنداست. منقار از سایر پاشلک ها کوتاهتر و در انتها کمی خمیده است. پهلوها و دمگاه سفید است. پرنده ی نر حلقه ی چشمی نخودی رنگی دارد که کمی تا پشت چشم ادامه می یابد. تارک قهوه ای خاکستری و نخودی دارد. در پرنده ی نر بال ها قهوه ای خاکستری با خال های طلایی است که در پرواز سینه و گلو بلوطی برنزه با دو خط نخودی که تا دمگاه ادامه دار. دیده می شود

صدای این پرنده غالبا شب ها در قلمرو به صورت«سی یا سی –ای» است و هنگام ترس یا سی ای» دارد و در باتلاق ها با پوشش گیاهی زیاد و نیزارها به سر می برد، به صورت سرگردان در جنوب ایران، دیده شده.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.