^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

 غزل دویست و هشتادوششم حافظ

دوش پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش     کز شما پوشیده نبود راز پیر میفروش

گفت آسان گیر برخودکارها کز روی طبع      سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

وانگهم در داد جامی کز فروغش بر فلک      زهره در رقص آمد و بربط زنان م یگفت نوش

گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور   گفتمت چون در حدیثی گر توان یداشت گوش

 

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام     نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش

بادل خونین لب خندان بیاور همچو جام      نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خورش

تا نگردی آشنا ین پرده رمزی نشنوی   گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

درحریم عشق نتوان دم زد ا زگفت و شنید    زانکه آنجا اعضا چشم باید بود و گوش

بربساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست    یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش

ساقیا میده که رندیهای حافظ فهم کرد      آصف صاحب قران جر بخش عیب پوش

فال حافظ

سر هرموضوع کوچک و بی اهمیتی غم وغصه می خوردی دنیا ارزش این همهنارحتی برا یکم و زیاد ار ندارد دست از لجبازی و بداخلاقی و تند مزاجی بردارید و چشم به زیبایی های دنیا و اطراف خودد داشته باشید تا راحت زندگی نمایید و از منطق و عق که خوشبختانه جنابعالی دارا هستید همیشه بهره بگیرید گاهی با کوهی از ناراحتی ها لبخند می زندی و زمانی از کاهی کوهی می سازید لطفا به هرکس اعتماد نکنید و راز دل خودرا فاش نسازید زیرا همه مردم راز دار نیستند

بدان که  به زودی ملاقاتی روی خواهدداد که از این ملاقات سودها خواهید برد مسافرتی در پیش دارید که سود آور است د رمعامله ای زیان شده اما به زودی جبران می شود فردی به شما نارو زده به زودی جبران خواهد شد کار مسافر فعلاً طول می کشد و توجه داشته باش که این نیت را به وقت دیگری وکول کنید چون مقدمات آن را فراهم نساخته اید

اگر می خواهید دشمنی و خصومت به صلح و آشتی باز آید در چهار شب متوالی با حضور قلب از سوره  بقره آیه 182 تا 6 آیه بعدرا بامعنی بخوانید و زندگی را هر طور که بگیری می گذرد پس سخت نگیر تا روزگارت به خوشی بگذرد. در عین ناراحتی و غم بخند تا مرهم روی زخم های دلت باشد. هر چه می کشی از آشناست به پند پیرانگوش کن. تمام حرف هایی که می زنی بر علیه خودت استفاده می گردد پس عاقل باش. حریم خودت را نگهدار تا از غم رهایی پیدا کنی

معنی بیت های غزل حافظ286

بیت اول: دیشب، مـی فروش، این کاردانِ هوشمند، محرمانه با من سخنی گفت که سزاوار نیست آن راز را از شما پوشیده نگاه داشت .

بیت دوم:گفت کارها را بر خود آسان بگیر زیرا دنیا به حکم سرنوشت خود بر خودخورهای غصه خور سختگیری می کند .

بیت سوم:آن گاه جام شرابی به من بخشید که از پرتوِ آن، ستاره ناهید در آسمان با پای کوبی و در حالی که بربط می نواخت گفت : گوارا باد .

بیت  چهارم:ای پسر پند بشنو و برای این دنیا غم و غصه مخور و بدان، که مطلبی مانند گوهر گرانبها با تو در میان نهادم، اگر بتوانی هشیارانه به آن پی ببری و بفهمی!

بیت پنجم:لب خود را به مانند پیاله، با دلی پر از خون، خندان نگاهدار نه این که اگر ضربه یی به تو رسید همانند چنگ، به جوش وخروش بیفتی.

بیت  ششم:تا آشنا به رموز عشق نباشی از پرده غیب آهنگ رازی به گوش تو نمی رسد، زیرا گوش نامحرم نمی تواند جایگاه پیام جبرئیل باشد .

بیت  هفتم:در حضور پیر و مراد نمی توان از هر دری سخنی گفت. زیرا آنجا جایی است که باید سراپا چشم و گوش بود .

بیت  هشتم:در پیشگاه حکیمان نکته سنجان خود نمایی و فضل فروشی خلاف رسم ادب است. یا آگاهانه سخن بگو یا خاموشی گزین .

بیت  نهم:ساقی، به شادی اینکه وزیر شاه صاحبقرانی که بخشنده گناهان و پوشندهِ کاستی های بندگان است کنایه های رندانه حافظ را دریافته و به آن نکته ها پی برد، جامی شراب عطا کن .

شرح بیت ها غزل286

وزن غزل : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات و  بحر غزل حافظ : رمل مثمّن مقصور

معانی لغات غزل286حافظ

دوش : شب پیش .پنهان : محرمانه

تیزهوش : هوشمند مـی فروش : پیر می فروش، کنایه از شخصیتی کاردان و تیزهوش و نصیحت گوی با تجربه .

از روی طبع : از روی طبیعت، بالطّبع، از روی سرشت خود.سخت کوش : سخت گیر، غصه خور و دقیق و خود خور در امور .

در داد : بخشید، عطا کرد .فروغ : پرتو .

زُهره : ستاره ناهید، ساز زن فلک .نوش : گوارا باد .گر توانی داشت هوش : اگر بتوانی هشیار باشی .

گرت زخمی رسد : اگر به تو آسیب و ضربه یی رسد.خروش : داد و فریاد وفغان .پرده : حجاب، پرده غیب، عالم غیب، آهنگ، نوای موسیقی .

حریم عشق : در آستانه عشق، در حضور پیر و مراد .بساط : فرش، گسترده، کنایه از مجلس و پیشگاه مراد

ملی کالا    

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.