^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست و هشتادو چهارم حافظ

هاتفی از گوشه میخانه دوش       گفت ببخشن گنه می بنوش

عفو الهی بکند کار خویش             مژده رحمت برساند سروش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست      نکته سربسته چه گویی خموش

این خرد خام به میخانه بر           تامی لعل آوردش خون هب جوش

 گرچه وصالش نه به کوشش دهند     هرقدر ای دل که هتوانی بکوش

گوش من و حلقه گیسوی یار        روی من و خاک در می فروش

داور دین شاه شجاع آنکه کرد     روح قدس حلقه امرش به گوش

ای ملک العرش مرادش بده         وز خطر چشم بدش دار گوش

رندی حافظ نه گناهیست صعب       با کرم پادشه عیب پوش

فال حافظ

آرزویت را از خداوند طلب نما و دیگر با دوستان بد عهد و فریبکار نشست و برخاست مکن و برخدا توکل کن و امید به او داشته باش و همین هفته به یکی از مشاهد متبرکه برو و نذر خود را ادا کن تا به زودی آثار آن را ملاحظه کنید و در زندگی دلسرد مباش قیام کن و د رخود انقلاب درونی ایجاد کن وبا دقت سرعت عمل فعالیت و اراده شاهد مقصود را در آغوش بگیر و به دیگران متکی مباش بلکه دست به سوی خدای عزو جل دراز کن و از او یاری بخواه خواهید دی که به مراد خویش می رسی

لطف خداوند شامل حالت گردیده و توبه کن تا مژده ی بسیار خوبی به تو بدهند. انتظار و دوری به سر رسیده و به این خاطر دعاهایت می باشد. به نذری که کرده ای عملی بنما در راه خدا انفاق کن تا همیشه از چشم زخم ایمن باشی

شما انسان خوبی هستی ولی اعتقادات ویژه ای داری و زیاد به حلال و حرام توجه نداری قدری به اطراف و اطرافیان نگاه کن و از گذشته دیگران پند بگیر و نسبت به همسرت که عاشقانه تو را می خواهد مهربان و صمیممی باش و از لجباز ی و بگو مگو و سخنان ناهنجار در خانه دست بردار زیرا همه شما را دوست دارند ولی جنابعالی خود خرو لجباز هستید

اگر می خواهید او به عهدش وفا کند و خلاف روا ندراد به مدت شش شب با حضور قلب و معنی از سوره مریم آیه 54 تا 6 آیه عد از آن را بخوانید خواهر به شما سخت نیازمند است به یاریش شتاب ملاقات مهمی د راین چند روزه خواهید داشت که بسیار مفید است

معانی بیت های غزل حافظ284

بیت اول: دیشب سروشی از عالم غیب از گوشه میخانه ندا داد که مـی بنوش که گناهان را می بخشند

بیت دوم: بخشایش خداوند کارساز است و فرشته غیبی مژده رحمت را می رساند .

بیت سوم: این عقل نا پخته را به میخانه معرفت ببر تا غلبه عشق خونِ او را به جوش آورد (و پخته گردد).

بیت  چهارم:اگر چه به پشت گرمی کوشش و جدّیت، وصال یار نصیب نمی شود ای دل؛ تا آنجا که می توانی در این راه کوشش کن .

بیت پنجم: مهربانی خداوند برگناه ما فزونی دارد. دم فرو بند که تو از مهربانی و عنایت ایزدی آگاهی نداری .

بیت  ششم:گوش من جایگاه بندگی گیسوی دلدار است و چهره من بر خاک درگاه پیر مـی فروش آشنایی دارد .

بیت  هفتم:در برابر بزرگواری پادشاه باگذشت بخشایشگر، رندی و بی پروایی حافظ گناه بزرگی نیست .

بیت  هشتم:شاه شجاع، آن حاکم اسلام که جبرئیل حلقه اطاعت او را در گوش خود دارد

بیت نهم: ای خداوندا آرزوهایش را برآور و از آسیب چشم زخم او را محافظت فرما

معانی کلمات غزل 284

عفو: بخشایش .

هاتف : اسم فاعل هَتف، آواز دهنده یی که خود پیدا نباشد .خرد خام : عقل خام، عقل نا آزموده، عقل ناپخته .

این خرد خام به میخانه بر : این عقل ناپخته را به میخانه عرفان ببر .مـی لعل : در اینجا به معنی غلبه عشق و در اصطلاح عرفانی آن است .

نه به کوشش دهند : به کوشش ندهند، با کوشش میسر نمی شود .گوشِ من و : گوش من با (واو تخصیص و ملازمه) .

رویِ من و : روی من با (واو تخصیص و ملازمه) .داور دین : قاضی و حاکم امور دین .

روح قدس : روح القدس، روح پاک منزّه، کنایه از جبرئیل . ملک العرش : پادشاه عرش، خداوند متعال .

حلقهِ امر : حلقه فرمان، حلقه به نشان فرمانبرداری .مراد : مقصود، آرزو .

خطر چشم بد : آسیب چشم زخم ،دار گوش : گوش دار، گوش داشتن به معنای مراقب بودن ودر مراقبت کردن، حمایت کردن، محفوظ داشتن.

شرح ابیات غزل284

وزن غزل : مفتعلن مفتعلن فاعلات و بحر غزل  حافظ: سریع مسدّس مطوی موقوف

ملی کالا    

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.