^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل دویست وهشتادوسوم حافظ

سحر زهاتف غیبم رسید مژده به گوش    که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آنکهاهل نظر بر کناره می رفتند   هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

به بانگ چنگ بگوییم آن حکایتها           که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش

 

شراب خانگی ترس محتسب خورده         به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش

زکوی میکده دو شش به دوش می بردند   امام شهر که سجاده می کشید به دوش

دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات            مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

محل نور تجلیست رای انور شاه        چو قرب او طلبی درصفای نیت کوش

بجز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر        که هست گوش دلش محرم پیام سروش

رموز مصلحت ملک خسروان دانند        گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش

فال حافظ

شما دارای قلبی پاک و مهربان می باشید و در خانواده ای نسبتاً راحت و مرفه زندگی می کنید و از پشتوانه ای قوی برخوردار می باشیدپس سعی کن انگشت نمای دیگران نشوید و با دوستان افیونی و ناباب نشست و برخاست نکنید که شایسته خانواده مشا نمی باشد

باید بدانید که  مقدمات کامل این نیت هنوز فراهم نشده و عجله شما در این مورد عاقلانه نمی باشد چون در دراز مدت نفع بیشتری وجود داردو  اگر قرضی دارید و می خواهید به موقع داده شود یا مقدمات پرداخت آن فراهم گردد از سوره بقره آیه 282 تا 10آیه بعد از آن را با حضور قلب و معنی در 6 شب متوالی بخوانید و همسری بسیار مهربان و لی خود خواه و مغرور هستی و 4 فرزند در طالع دارید

رازها و درد دلهایت را حفظ کن و سرپوشی روی آن گذار و خدا تو را از بندی که در آن گرفتار هستی نجات می دهد، به شرط آنکه برای رسیدن به ایمان و صفای دلت تلاش کنی. خودت صلاح کار را بهتر دانسته اگر از نتیجه اش باخبری پس یاعلی بگو که عده ای نیز به تو کمک می کنند

معانی بیت های غزل حافظ283

بیت اول: سحرگاهان از سروش غیبی این خبر خوش به گوشم رسید که اینک زمان سلطنت شاه شجاع است بی پَروا میگساری کن …

بیت  دوم:آن زمانی که مردمان صاحب نظر گوشه گیر بودند و در حالی که هزار گونه سخن برای گفتن داشتند، به ناچار لب از سخن فروبسته بودند سپری شد …

بیت  سوم:آن حکایت ها را که از پنهان کردن آن، دیگ سینه ما را به جوش آورده بود، به همراهی نوای چنگ بازگو می کنیم 

بیت  چهارم:شرابی را که در خانه انداخته و تهیّه کرده و ترس بازرسی محتسب را از سر گذرانده، به شادی روی محبوب با بانگ نوشانوش می نوشیم .

بیت پنجم: شب پیش، امام جماعت شهر را که پیش از این سجاده نماز را بر دوش خود می افکند، بر دوش گرفته و از کوی میخانه بیرون بردند .

بیت  ششم:ای دل، از روی خیرخواهی، راه رستگاری را به تو نشان می دهم: به ترک فرمان الهی مناز، و زهد و پارسایی خود را هم به رخ مردم مکش .

بیت  هفتم:اندیشه روشن شاه جایگاه جلوه نور الهی است، اگر نزدیکی او را میخواهی به پاکی اندیشه یی که در دل داری همت گمار .

بیت  هشتم:غیر از تحسین بزرگواری های او اندیشه دیگری در دل مپرور که سروش غیبی همه پیام ها را محرمانه به گوش دل او می رساند .

بیت  نهم:حافظ، تو یک مستمند گوشه نشین بیشتر نیستی، اینقدر داد و فریاد مکن.

شرح بیت های غزل283

بحر غزل : مجتّث مثمّن مخبون مقصور و وزن غزل : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات

کلمات غزل 283

هاتف : اسم فاعل هَتف، آواز دهنده که خود او دیده نشود . دلیر : نترس، شجاع .

مــی دلیر بنوش : بدون بیم و ترس و شجاعانه شراب بنوش

دَور : زمان، عصر، دوره ،شُد : گذشت .

اهل نظر : مردم صاحب نظر .بر کناره می رفتند : گوشه گیر بودند، از کار کناره گرفته بودند، در گوشه و کنار رفته و در میان مردم نبودند.

دیگ سینه : (اضافه تشبیهی) سینه به دیگ تشبیه شده .شراب خانگی : شرابی که در خانه تهیّه شده باشد .ترسِ محتسب خورده : ترس محتسب را تحمل کرده .

سجاده کشید به دوش: جانماز و فرش نماز را به روی دوش انداخته می کشید، کنایه از تظاهر به زهد و عبادت، ریاکاری .دلالت : راهنمایی .

فسق : ترک فرمان خدا، بیرون آمدن از حکم و فرمان الهی .مباهات کردن : افتخار کردن، نازش کردن .

زُهد هم مفروش : پارسایی و تقوا را هم به رخ مردم نکش .محل نور تجلّی : جایگاه جلوه نور الهی .

قُرب : نزدیکی .صفا : پاکی .نیّت : اراده، قصد، اندیشه، آنچه از قصد که به دل گیرند .

ثنا: مدح، تحسین، تمجید .جلال : بزرگی، بزرگواری .سروش: فرشته پیام آور .رموز : جمع رمز، اسرار، رازها

ملی کالا    

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.