^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست و هفتادو پنج حافظ

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش    وین زهد تلخ را به می خوشگوار بخش

طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه      تسبیح و طلیلسان به می و میگسار بخش

زهد گران که شاهد وساقی نمی خرند    درحلقه چمن به نسیم بهار بخش

راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان    خون مرا به چاه زنخدان یار بخش

 یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن     وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش

ای آنکه ره به مشرب مقصود برده ای   زی بحر قطرهای به من خاکسار بخش

شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید       ما را به عفو لطف خداوندگار بخش

ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح        گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش

فال حافظ

 زمان برا یاجرای این نیت زود می باشد پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعا و نذر خود را ادا کنید و چون به مردم کمک می کنید و قلبی مهربان دارید خداوند نیز به مشا یاری م یکند بهتر است هدراین اردرنگ کنید و آنرا به زمان دیگر موول سازید چون اسباب و لوازم ضروری آن فراهم نمی باشد

 مسافرت اگر  توصیه کرده و خرید و فوش تفاوتی ندارد حسودان درکمین زندگی شما هستند همسری مهربان و با وفا داردی و فکر می کنید بد عمل می کند در حالی که تمام اندیشه اش شما می باشید اگر گمشده ای دارید در 10 شب متوالی از سوره الحجر آیه 14تا 8 آیه پس از آن را با حضور قلب و معنی بخوانید ه گشایش بسیار هست  و یکی از اقوام سخت به شما نیازمند است به او کمک کنید که مستجاب الدعوه می باشد

معانی بیت های غزل حافظ275

بیت اول:زاهد، گلی بچین و خرقه وصله دار خود را دور افکنده به دست خار بسپار و از این خشکه مقدّسی به خاطر شراب خوشگوار دست بردار .

بیت دوم:این لاف و گزاف و خودنمایی و مُغلَق گویی ها را فدای آهنگ چنگ کن و تسبیح و ردای خود را در راه شراب و شرابخوار خرج کن

بیت سوم: خشکه مقدسی هایی را که معشوق و ساقی خریدار آن نیستند در مجمع دوستان، در چمن آورده به دست نسیم بهار بر باد ده

بیت چهارم: من را شراب قرمز لعل فام از راه به در برده و از پای درآورده است ای سالار عاشقان، از خونبهایِ من به خاطر چاهِ زنخدانِ یار درگذر

بیت  پنجم:خدایا، به هنگام بهار از سر گناه شرابخواری من درگذشته و این گناه باده نوشی مرا به قد و قامت موزون سرو ایستاده بر لب جوی ببخش

بیت  ششم:ای کسی که به سرچشمه مقصود و مراد خود دست یافته یی! ازاین دریا! قطره یی به من درویش خاکسار ببخشای

بیت  هفتم:به شکر این که چشمان تو به چهره خوب زیبارویان نیفتاده(و عاشق نشده یی)! ما را به عفو ولطف خدا واگذار و از ما درگذر

بیت  هشتم:ساقی، بدان هنگام که dباده صبوحی می نوشد، بگو که جام زرین آن را به حافظ شب زنده دار ببخشاید

شرح بیت های غزل275

وزن غزل : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات و  بحر غزل : مضارع مثمّن اخرب مکفوف مقصور

معانی کلمات غزل حافظ

زهد خشک : دینداری آمیخته با تعصب .

صوفی : پشمینه پوش، زاهد خشکه مقدس .مرقّع : لباس وصله زده، خرقه یی که از قطعات مختلف رنگارنگ بهم دوخته و تهیّه شده باشد

طامات : خودپسندی ها؛ خودنمایی ها، خودفروشی ها، جمع طامه، سخنان گزافه.شطح: سخنان و کلماتی که نمودار ادّعا بوده و بوی تکبّر و خودخواهی از ظاهر آن شنیده شود و در شدت غلیان احساسات بر زبان جاری شود .

تسبیح : سبحه، رشته صددانه که هنگام ذکر اوراد به دست گیرند و در اصل به معنای منزّه و پاک دانستن خداست از صفات و تعلّقات مادّی، و در اصطلاح عرفا: سیاحت اسرار دوستان در بحارِ اجلال حق را گویند که جواهر توحید بیرون آورده و در سلک ایمان می کشند .

طیلسان :رِدا، لباس فراخ بلندی که قضات و خطیب ها بر روی شانه خود می اندازند.زهد گران : پرهیزکاری بیش از حد، پارسایی متعصبانه .شاهد: محبوب خوش روی، معشوق زیبا .

ملی کالا 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.