^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

 غزل دویست وبیستم حافظ

از دیده خون دل همه بر روی ما رود               بروری ما زد دیه نبینی چهار رود

ما در درون سینه هوایی نهفته ایم        برباد اگر رود دل ما زآن هوا رود

برخاک راه یار نهادیم روی خویش         برروی ما رواست اگر آشنا رود

یل است آب دیده و برهکه بگذرد        گرچه دلش زسنگ بود هم زجا رود

 

ما را به آب دیده شب و روز ماجراست    زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود

خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک     گرماه مهر پرور من درقبا رود

حافظ به وی میکده دایم به صدق دل        چون صوفیان صومعه دار از صفا رود

 فال حافظ

این نیت برشما مبارک باد به زودی عملی میشود  و گره از کار شما باز می شود و موقعیت بسیار خوبی به دست می آورید و از سفر کرده اطلاعی می رسد و از کارخود کاملاً رضایت خواهید داشت و گردش روزگار بر وفق مراد خواهد شدوبدانید که  اگر تا کنون نیت شما برآورده نشده به این خاطر بوده که به خیر و صلاح شما و زندگیتان نبوده است و مقدمات آنرا فراهم نکرده بودید

درد دل زیادی داری که نمی توانی به هر فردی بگویی. رو به سوی معشوق خود کرده  اما او هم صدای دل شما را نمی شنود و رو برمی گرداند و از بی تفاوتی همه دل تنگ هستی و خودت فردی پاکدل هستی به خدایت توکل کن و بدان اگز خدا بخواهد مراد دلت را خواهد داد.

معانی ابیات ابیات غزل220حافظ

بیت اول: پیوسته خون دل ، از دیدگان بر وری چهره ما جاری است. چه بگویم که از دست دیدگان بر صورت ما چه می گذرد؟

بیت دوم:مادر سینه و درون دل خود میل وآرزویی پنهان کرده ایم که اگر سر ما ( روزی) بر باد رود ، به خاطر آن آرزوست

بیت سوم:آن محبوب ما پیکر نازپروده من ، قبا پوشیده خرامان بگذرد ،خورشید مشرق از حسادت جامه بر تن چاک خواهد کرد.

بیت چهارم:صورت خود را بر روی خاک راه محبوب نهادیم . روا باشد اگر آن یار آشنا پای خودرا بر روی صورت ما بگذارد .

بیت پنجم:اشک دیدگان ما به سیل می ماند . بر هر کسی که بگذرد ، اگر دل او هم چون سنگ باشد، از جای کنده و باخودمیبَرَد.

بیت ششم:ما هر شب و روز با اشک دیدگان خود کشمکش داریم که چرا این اشک روان ( بدون ما) به سر کوی محبوب می رود.

بیت هفتم:حافظ ، همانطورکه مؤمنین اهل صفه همه روزه در محل صفّه ( مجاور حرم پیامبر (ص ) جمع می شدند،ازپاکینیّت و صفای دل به کوی میکده می رود.

معنی کلمات غزل220

هوایی: آرزویی ،خون دل:کنایه از اشک چشم ؛ اشک خون آلود.

ماه مهر پرور:محبوب ماه مانند و مهر انگیز، معشوق مثل ماه و نازک طبع ،آشنا:یار آشنا.

بر روی مارواست اگر آشنا رود:اگر یار آشنا، قدم بر روی صورت ما گذارد و برود روا پسندیده است.

ماجرا: بحث وگفتگو، گرفتاری وبگو مگو ، کشمکش.صدق دل:خلوص نیت ، صفای باطن

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.