^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل صدوشانزده حافظ

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد      محقق است که او حاصل بصر دارد

چو خامه در ره فرمان او سر طاعت               نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد

کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه        که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد

به پای بوس تو دست کسی رسید که او        چو آستانه بدین در همیشه سر دارد

ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب            که بوی باده مدامم دماغ تر دارد

 ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را     دمی ز وسوسه عقل بی‌خبر دارد

کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد               به عزم میکده اکنون ره سفر دارد

دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد            چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد

تفسیر فال حافظ

در این غزل خواجه حافظ شیرازی دربیت های 4-5-6-به ترتیب میفرماید ( کسی شرف پای بوسی تو را پیدا کرده که مثل خاک دراه همیشه سر به خاکساری بر در سرای تو نهاده )( ازخشک مغزی و تعصب زاهدان فریبکار به تنگ آمده و ملوام شراب خالص کجا توان یافت زیر ابوی شراب تازه جان ار ترو تازه کرده )( اگر شراب هیچ سودی نداشته باشد آیاتنها این هنر کافی نیست که یک لحظه تو را از وسوسه های عقل سود جو باز می دارد) جنابعالی چه می گویید؟

به هر کسی که ظاهر عالی و خوب داشت اعتماد نکرده و حرف های زیبا و با ادب او شما را تحت تاثیر قرار ندهدکه بدانید در اصل طبل توخالی است.

دقت و حوصله و فعالیت سه قاعده مثلث پیروزی برایتان بوده که فردی هستی که خوشبختانه دو قاعده راد اختیار داشته و سعی کنید تبالش و کار ار همراه با اراده به جمع آنها وارد سازید تا این نیت برآورده شود و اوضاع را بر وفق مرادخود بسازید بگذاریدیک بارهم که شده خودتان تصمیم بگیرید

این را بدان ستاره اقبال جنابعالی در برج سعد بوده کارها بروفق مرادانجام خواهد گرفت و جای نگرانی نبوده،البته باید بدانید این نیت زیرو بم های زیادی داشته که باید مقدماتش را کاملاًفراهم کرده و تا حدودی برخی از عوامل آماده و مهیا می باشد برابقیه نگران نباشیدو برخدا توکل کنید

ازدواج عملی می شود و پدرو مادر را احترام کن ونذر خودرا ادا کنید و قول خود را به عمل تبدیل سازید

معانی ابیات غزل۱۱۶حافظ

بیت اول: فردی  که مشتاقانه به زیبایی خطّ سبز چهره دوست می نگرد، مسلماً از این دیدار بهره برداری می کند .

بیت  دوم:به مانند قلم سراطاعت بر خط فرمان او نهاده و بر نمی داریم تا اینکه او با تیغ سر ما را بردارد .

بیت سوم: کسی به مانند شمع اجازه دیدار تو را پیدا کرد که زیر تیغ تو، با از دست دادن سر خود ،باسری تازه تر سر برآورده

بیت  چهارم:کسی به آرزوی پای بوسی تودست یافته است که مثل خاک آستانه در ، سر بردرگاه تو خاکِ درت داشته باشد.

بیت پنجم:از خشکه مقدّسی بیزارم . شراب ناب کجاست ؟ زیرا بوی شراب پیوسته دماغم را تر وتازه وشاداب نگه داشته

بیت ششم:اگر از شراب هیچ سودی نمی بری ، تنها این بهره برایت کافی نبوده که تو را لحظه ای از وسوسه عقل دور نگاه می دارد

بیت  هفتم: آن کسی که از راه پرهیزگاری هیچ گامی فراترنگذاشته ، اینک سر آن دارد که راه میخانه را پیش گیرد

بیت هشتم: دل خونین و ملول حافظ به مثل لاله ،داغ حسرت آرزویی را که بر جگر دارد با خود به خاک خواهد برد

منبع ملی کالا 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.