ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

اسامی پسر اصیل ایرانی برای انتخاب بهتر نام فرزاندان دلبندتان اسامی پسر اصیل ایرانی برای انتخاب بهتر نام فرزاندان دلبندتان
^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

اسم پسر

 

اسم زیبا و با معنی از انتخابات مهم در هر خانواده ای بوده در اینجا چندین اسم برایتان جمع اوری کریم .نام های زیر از نام های پرکاردبرد در ثبت احوال کشور می باشد.دعا میکنم براتون فرزند سالم دنیا بیاورید و اسم زیبا و با مصمایی  برایش انتخاب کنید

واسه مشاهده اسامی دختر کلیک کنید

 

اسم پسر ایرانی با حرف الف :

آردين : آرد= آرت = مقدس+ ين منسوب به آرد و آرت، آرد و آرت، به معناي مقدس.

آذرشست : (به ضم شین) پاک منزه شده در آتش ،پنبه کوهی   

آدریان : آدریانوس ، نام یکی از امپراتوران روم  

آرسام : گونه‌اي ديگر از واژه‌ي آرشام، گ آرشام می باشد         آدریانوس : آدریان، نام یکی از امپراتوران روم 

آدبهاوا : تولد حقیقی                                                          آدارایل : خداوند یاریگر 

آدیش : آتش ، اخگر ، شراره آتش                                         آتاقلیچ : شمشیر پدری  

آئیریا:   نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آئیل :نام پسرانه با ریشه گیلکی          آئین:نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آباد:نام پسرانه با ریشه فارسی            آبدست:نام پسرانه با ریشه بلوچی,فارسی،چابک ، تردست ، تر و فرز

آبادیس : نام پسرانه با ریشه فارسی ،نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی

آیتغمش : زاده ماه  ، نام پسرانه          افشار :شریک، رفیق، نام یکی ازسلسه پادشاهی ایران

آباریس:نام پسرانه با ریشه فارسی ، موبد معروف دوره هخامنشی

آباگران:نام پسرانه با ریشه فارسی،نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏

آرمين : نام چهارمين پسر كيقباد سردودمان كياني-نژاد آرمين.

آباقا:نام پسرانه ترکی ، نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول

آبان: نام پسر با ریشه فارسی،نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب

آبان زاد:نام پسرانه با ریشه فارسی، زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است

آبان سار: نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی،مانند آبان

آبان یاد: نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی،به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است

آبانداد:نام پسر و دختر با ریشه فارسی،داده آبان ، متولد شده در ماه آبان

آباندان:نام پسرانه با ریشه فارسی،نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم

آبانیاد:نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی، نام یکی از درباریان یزدگرد سوم پادشاه ساسانی

آبد:نام پسرانه با ریشه عربی، همیشگی ، دائمی ، جاودانه

آبدین:نام پسرانه با ریشه عربی،جاودانه ها

آبرام،نام پسرانه با ریشه عبری، ابراهیم ،پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام

آبادان :به معنی خرم و باصفا            آبستا : اوستا

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی   آخشیج : نماد، عنصر

آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)

آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ

آتش : فروغ و روشنایی   آذرباد : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

آدُر : آذر، آتش

آدُرباد : نام موبد موبدان دوران شاپور

آذر بُرزین : نام موبدی بوده

آذر بُرزین : نام موبدی بوده

آذرآیین : نام پسر آذرساسان

آذربُد : نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

آذربود : موبدی در زمان یزدگرد

آذرپَژوه : پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش

آذرپناه : نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان

آذرخش : صاعقه، برق

آذرفر : در اوستا به دارنده فرآذر

آذرکیوان : از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ

آذرمهر : نام موبدی است در زمان کواد

آذرنوش : در اوستا به دوست‌دار فرهنگ

آذین : زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

آراستی : نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه

آرتمیس : نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه

آرتین :از نام های اصیل ایرانی ، نام هفتمین پادشاه ماد

آرش : پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

آرمان : آرزو، خواسته                                                 آزاد : نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده

آرمین : آرامش، آسودگی

آریا : اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش      آریامهر : دارنده مهر ایران

آریامن : نام فرمانده ناوگان خشایار شاه

آریامنش : نام پسر داریوش

آرتاباز: از نامهای برگزیده

آریوبَرزَن : دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم

آزاد منش : راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی

آزادمهر : از نام های برگزیده پسر ایرانی

آژمان : بی زمان

آسا : نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده

آستیاک : نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد

آونگ : آویخته، نگهدارنده

آویز : آویختن، نگهداری

آیریک : نام نیای یازدهم اشوزرتشت

اَبدَه : بی آغاز

اَبیش : بی رنج

اپرنگ : نام پسر سام

اَپروَند : دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند

اَپروَیژ : پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

اَپیوه : نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی

اَترس : دلیر، بی ترس

اَرتان : راستگو. نام پسر ویشتاسب

ارج : ارزنده، نام یکی از نیاکان اشوزرتشت    ارجمند : با ارزش

ارجاسب : اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش

ارد : نام سیزدهمین پادشاه اشکانی

اردشیر : نام پادشاه هخامنشی و ساسانی

اردلان : از واژه ارد ایرانی است    ارژنگ : نام سالار مازندران

اردوان : در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است

ارشا : راست و درست

ارشاسب : دارنده اسبهای نر

اَرشام : پسر عموی داریوش بزرگ

اَرشان : نام نیای داریوش بزرگ

ارشک : نام نخستین پادشاه اشکانی

اَرشَن : نام برادر کاووس

اروتَدنر : نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار

اروَند : شریف، نجیب. نام پدر لهراسب

اُزیرن : گاه پسین

اسپاد : دارنده سپاه نیرومند

اسپنتمان : نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت

اسپهبُد : نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان

اسفندیار : نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن

اشا : راستی ، درستی ، راه خوشبختی

اشاداد : داده پاکی و پارسایی

اشتاد : راستی

اشکان : نام سومین نیای پاکر

اُشهن : گاه سپیده دم، آغاز روشنایی

اَشوداد : نام برادر هوشنگ پیشدادی

اشوفْرَوَهَر : به معنی پاکروان

اشومنش : پاک منش

افروغ : روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

افشین : نام سردار ایرانی

اقاقیا : درختی با گل های سپید

اَگومان : بی گمان           اوتانا : نام یکی از یاران داریوش

البرز : کوه بلند. نام پهلوانی است

الوند : توانا و تیزپا          اهورا : هستی بخش، خداوند

امید : نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

امیدوار : نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

اندریمان : کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

اَوَرداد : از سرداران کورش بزرگ

اَوَرکام : نام پسر داریوش هخامنشی

اَنوش : بی مرگ. جاویدان

انوشیروان : پاکروان، پادشاه ساسانی

اَهنَوَد : رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها

اَوَخشیا : بخشاینده

اورمزدیار : خدایار، یاور اهورا

اُورنگ : تخت پادشاهی ، نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

اُوژن : زننده و شکست دهنده دشمن

اوس : در اوستا به چم دارنده چشمه ها

اوستا : دانش، کتاب دینی

اوستانَه : نام سردار سغد در زمان هخامنشی

اوشَه : بامداد و سپیده در اوشهین گاه

اوشیدر : پروراننده قانون مقدس

ایدون : اینچنین، اینگونه

ایران پناه : از نام های برگزیده پسرانه

ایرانپور : از نام های برگزیده پسرانه

ایرانشاه : نام یکی از بزرگان ایران

ایرانمهر : روشنایی ایران

ایرج : یاری دهنده آریایی ها

ایزد : ستایش و ستودن

ایزدیار : یاور ستودنی

ایسَدواستَر : خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف ب :

بابک : نام پسر ساسان در زمان اشکانیان    بایگان : نگهدارنده

باتیس : نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

بادرام : کشاورز             بامداد : نام پدر مزدک

باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز

بارشین:درختچه

بامگاه : هنگام بامداد

بارمان:شخصیت شاهنامه

بامشاد : نام نوازنده، نامی در روزگار ساسانیان

بخت آفرین : نام پدر هیربد شهریار

بَختیار : از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز

بَخشا : از نام های روزگار هخامنشیان

بَدخشان : لعل

بَردیا : نام پسر کوچک کورش

بدره : بهره،  نام یکی از سرداران خشایار شاه

بَرازمان : بلند اندیشه

بُرزو : بلندبالا. نام پسر سهراب

بُرزویه : نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو

بَرسام : نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

بَرَسم : شاخه های گیاهی

بَرِشنوم : پاک و تمیز

بَرمک : نام وزیر شیروی ساسانی

بَگاداد : نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی

بُزرگمهر : نام مهین دستور انوشیروان دادگر

بَگاش : نام یکی از سرداران هخامنشی

بلاش : نام نوزدهمین پادشاه ساسانی

بُندار : دارنده اصل و بنیاد

بُنشاد : شاد بنیاد

بَهاوند : در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی

بِهراد : نیکی بخش

بهرام : فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه

بَهرامشاه : نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی

بوجه : رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی

بِهروز : روزگار نیک و خوش

بِهزاد : نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور

بِهمرد : از نام های برگزیده

بهمن : نیک منش. نام پسر اسفندیار

بیژن : نام پسر گیو

بهنام : نیک نام

بوبار : دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار

بوخشا : رستگار

اسم پسر ایرانی با حرف پ :

پاکدین : دین درست، دین پاک

پارسا : پرهیزکار

پاساک : نام برادر زاده داریوش بزرگ

پاکروان : پاک باطن، نیک نفس

پژدو : نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی

پاکزاد : پاک نژاد، نجیب

پاکمهر : از نام های برگزیده پسرانه

پالیز : کشتزار

پَتَه مانی : دادگستر

پدرام : نام نبیره سام. درود، شادباش

پَشَنگ : نام برادر زاده فریدون پیشدادی

پرچم : درفش

پَرنگ : نام پسر سام

پرهام : از نام های برگزیده پسرانه

پژمان : از نام های برگزیده پسرانه ایرانی

پرویز : شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی

پَریبُرز : بلند بالا، نام پسر کیکاووس

پشوتَن : پیشکش کننده تن یا فداکار

پوروشسب : دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت

پیروز : پادشاه ساسانی      پویا : جوینده

پوریا : نام یکی از پهلوانان ایران

پولاد : نام پسر آزادمرد پسر رستم

پویان : پوییدن

پیروزگر : پیروز، کامیاب

پیشداد : نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری

پیلتَن : پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

پیمان : مهر، عهد

اسم پسر ایرانی با حرف ت :

تاژ : برادر هوشنگ پیشدادی

تخشا : کوشنده           تَنسِر : نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان

تَسو : واحد زمان

تکاپو : جستجو

تَهماسب : از بزرگان ملک داراپادشاه ایران

تَهمتَن : بزرگ پیکر        تیس : نام درختی است، اسم پسر

توس : نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران

تهمورس : دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

توانا : نیرومند، زورمند          تیرداد : بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان

تور : نام پسر شاه فریدون

تورج : دلیر و پهلوان

تیگران : نام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم پسر ایرانی با حرف ج :

جان‌پرور : نشاط انگیز     جم : مخفف جمشید

جانان : دلیرو زیبا         جهانگیر : نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

جاوید : نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

جمشید : از پادشاهان پیشدادی

اسم پسر ایرانی با حرف چ :

چالش : با ناز و غرور            چوگان : ابزار بازی قدیمی

چالیک : از بازی‌های کودکان     چلیپا : گردونه مهر

چینوَد : چگونه زیست             چنگش:شخصیت در شاهنامه

چکاد:قله کوه

چاکان:روستا در نزدیکی لاهیجان

چیلان:عناب

چابک:زیرک

چوبینه: لقب بهرام—سردار ساسان

چهر برزین:نژاد برتر

چیاکو: نام پسر کردی

چومان: نام پسر کردی

چیا: نام پسر کردی به معنی کوهستان

اسم پسر ایرانی با حرف خ :

خدابخش : از نام های پسر برگزیده      خردمند : نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان

خرم : شادمان، خوش

خداداد : از نام های برگزیده پسرانه

خدایار : از نام های برگزیده پسرانه

خدیو : بلند جایگاه، سرور

خسرو : نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

خشاشه : از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب،اسم پسر

خشایار : شاه دلیر و مردمنش

خشنود : شاد، شادمان، خوشحال

خورسند : راضی

خوش‌منش : نیک نهاد

خوشنام : درستکار، نیکنام

خُونیرِث : نام یکی از 7 کشور زمین

اسم پسر ایرانی با حرف د :

داتَه : دادگری، قانون               دادبان : نگهبان قانون

دادار : دادگر، عادل               دادبه : قانون خوب

دادبه : قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده

دادپویه : از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

دادجو : جوینده عدل و داد

دلاور : دلیر، قهرمان

دادخواه : خواستار عدل و داد

دادرس : دادرسنده

دادفر : از نام های برگزیده پسرانه

دادمهر : از نام های برگزیده پسرانه

دادنام : از نام های برگزیده پسرانه

دادوَر : دادگر، عادل           داور : نام موبدی است

دارا : دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

داراب : نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی

داژو : سوخته، داغ           دینشاه : یاور و سرور دین

دانا : هوشیار، آگاه

دَریز : نام داماد داریوش بزرگ

دَسَم : فرمانده ده تن سرباز

دماوند : نام سرداری درزمان ساسانیان           دینیار : یاری دهنده دین

دهناد : از نام های برگزیده

دیهیم : کلاه پادشاهی

داتَه : دادگری، قانون                دادجو : جوینده عدل و داد

دادار : دادگر، عادل

دادبان : نگهبان قانون           دادمهر : از نام های برگزیده

دادبه : قانون خوب

دادبه : قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده

دادپویه : از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

دادخواه : خواستار عدل و داد       دادوَر : دادگر، عادل

دادرس : دادرسنده

دینیار : یاری دهنده دین

دادفر : از نام های برگزیده پسرانه

دادنام : از نام های برگزیده پسرانه

دارا : دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

دلاور : دلیر، قهرمان                داژو : سوخته، داغ

داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی

دانا : هوشیار، آگاه

داور : نام موبدی است             داراب : نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

دَریز : نام داماد داریوش بزرگ

دَسَم : فرمانده ده تن سرباز        دهناد : از نام های برگزیده پسرانه

دماوند : نام سرداری درزمان ساسانیان

دینشاه : یاور و سرور دین

دیهیم : کلاه پادشاهی

اسم پسر ایرانی با حرف ر و ز :

رايان : نام كوهي در حجاز و نام شهري و روستايي است

راتین:بسیار جوانمرد

رادبرزین: از شخصیت شاهنامه

رادان: منصوب به جوانمرد

رادبه:بهتر

راشا:راه عبور

رادین:بخشنده

رامان:وزیر کی قباد

رامین: نام پسرایرانی

رسا: خوش قد و قامت

رستم: شخصیت شاهنامه

رهام: شخصیت شاهنامه

ریو: شخصیت شاهنامه فردوسی

ریونیز:از  شخصیت شاهنامه

روشاک:نام یکی از سرداران ایرانی

رهی: غلام

زادان : نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون

زال : نام پدر رستم        زیار : نام پدر مردآویچ

زیگ : راه ستاره شناسی

زیا:زنده

زنگه : از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی

زَهیر : نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی

زامیاد : نگهبان زمین

زروان : نام خوانسالار انوشیروان ساسانی

زاب: شخصیت شاهنامه

زادفرخ: شخصیت شاهنامه فردوسی

زَریر : دارنده جوشن زرین

زادمن: ازادمنش

زرمهر: شخصیت شاهنامه

زَم : نام یکی از پسران غباد ساسانی

زَواره : پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم

زهیر: شخصیت شاهنامه

زوپیر : یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

زرین کلاه:زرین تاج

زیرک:باهوش

زیناوند:مسلح

زریون:زرگون

اسم پسر ایرانی با حرف ژ :

ژاو:خالص ،پاک

ژاماسب : نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت

ژیان : از نام های برگزیده پسرانه  

ژافه:نام یکی از پسران حضرت نوح

ژورک: پرنده قرمز رنگ وزیبا

ژم: نام پسر قباد

ژوبین: نوعی نیزه،نام زیبای پارسی

ژوپین : نام پسر کیکاووس

ژنگ:ارژنگ

ژیگس:نام پدر مریسوس سردار پارسی

اسم پسر ایرانی با حرف س :

ساسان : نام پدر بزرگ اردشیر بابکان

سالار : پدر زال، پسر نریمان             سِپنتا : مقدس، ورجاوند

سام : بهدینی از خاندان گرشاسب        سپند : ورجاوند و مقدس. اسفند

سامان : نام بزرگ زاده بلخ

سَپْرَنگ : نام پسر سام

سِپِهر : آسمان                        سپهرداد : داده یا آفریده آسمان

سپیدار : درخت بلند و راست       ستُرگ : قوی هیکل، نیرومند

 

ستایش : خوب گفتن

سرافراز : سربلند، با افتخار

سُرایش : سرودن

سُرخاب : نام پنجمین پادشاه باوندی

سُروش : گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

سزاوار : شایسته                  سیاوخش : سیاوش، پسر کیکاووس

سینا : یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت،اسم پسر

سَلم : نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی

سهراب : تابش سرخ. نام پسر زال

سورن : دلیر و پهلوان ، توانا          سیاوش : نام پسر کیکاووس

سوشیانت : برگزیده دینی

سیامک : نام پسر کیومرس در شاهنامه

سیروس : نام کورش به پیکره دیگر

نام پسر ایرانی با حرف ف :

فاتک : نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی

فراز : بالا، بلندی

فرازمان : از نام های برگزیده

فرازمند : از نام های برگزیده

فرامرز : نام پسر رستم زال          فردین : پیشرو در دین

فربُد : نگهبان و نگهدار فر

فربود : راست و درست            فرزین : از نام های برگزیده پسرانه

فرخ : بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی

فرداد : از نام های برگزیده

فرزاد : از نام های برگزیده

فرزام : از نام های برگزیده

فرشاد : شادبخت و شادمان

فرشوشتر : یکی از وزیران کی گشتاسب

فولاد : از نام های برگزیده پسرانه

فیروز : نام هجدهمین پادشاه ساسانی

فرشید : نورانی تر

فرمنش : از نام های برگزیده پسرانه

فرنام : نام یکی از سرداران شاپور

فرنوش : از نام های برگزیده

فْرَوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد

فَرَوَشی : فَرَوَهَر، نیروی اهورایی

فَرَوَهَر : نیروی اهورایی درون انسان

فریان : خاندانی از دوستان اشو زرتشت

فریبرز : نام پسر کیکاووس

فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی

فَرَهمند : از نام های برگزیده پسرانه ایرانی        فوکا : نوعی درخت بید

فَرهود : از نام های برگزیده پسرانه ایرانی

فرهومند : باشکوه و بزرگ               فوگان : نوشیدنی از دانه جو

فُرود : نام پسر سیاوش

فریدون : از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا

اسم پسر ایرانی با حرف ک و گ :

کارن:پسر کاوه آهنگر و یکی از پهلوانان ایرانی شاهنامه و سپهدار ارتش ایران از زمان پادشاهی فریدون تا کی‌قباد ،شجاع

کابی:معروف به کاوه اهنگر                   کامران:چیره،مسلط

کاروند:اسم پسرانه                              کارنگ: چرب زبان

کامشاد: کسی که شاد است                      کامیار:پیروز ، شاد 

کاووس:شخصیت شاهنامه                      کبوچیه:نام پسرکوروش پادشاه هخامنش

کسری:نام اصیل ایرانی                         کوروش: ازپادشاهان هخامنش

کوش:کوشش، سعی،تلاش                      کوشاد:ریشه گیاهی نام پسرانه

کی زاد:زاده پادشاه                              کبیر: بزرگ

کیانمهر:دوستی شاهانه                          کیسان:دارای منش شاهانه

کیهان:جهان                                   کیومرث:اولین پادشاه به روایت شاهنامه

گالوس : نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس

گرامی : ارجمند، مقدم

گرگین : نام پهلوان نامی ایرانی            گودرز : نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس

گرانمایه : پرارزش، پر ارج

گرایش : گرویدن، پیروی

گَرشاسب : در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه

گژدهم : از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید

گژگین : از نام های برگزیده

گشتاسب : نام پنجمین پادشاه کیانی          گیل : گرد و پهلوان

گیو : پهلوان ایرانی

گشواد : نام پهلوانی در شاهنامه

گوارا : خوش‌آیند، با مزه

اسم پسر ایرانی با حرف ل :

لهراسب : دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

لاوین:منطقه در مغرب ایران

لار: شخصیت شاهنامه

لهاک: شخصیت شاهنامه

لنبک: شخصیت شاهنامه

لیبرا:طلا

لواده: شخصیت شاهنامه

اسم پسر ایرانی با حرف م :

مازار : یکی از سرداران مادی کورش                     ماندگار : پایدار، ماندنی

مازنه : مازندران در اوستا

مازیار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان           مانی : نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور

ماهان : نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد

ماهر : زبر دست

ماهوار : از گوشه‌های موسیقی                           میلاد:مژده

ماکان : نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی

مانوش : نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب

ماونداد : نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

مزدا : دانای بزرگ، پروردگار

مزدک : نام پسر بامداد در دوران ساسانی

مشیا : نام نخستین مرد در اوستا

منوچهر : پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی

منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پیشدادی

 مهربُرزین : دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم

مه زاد : از نام های برگزیده پسرانه

مِهراب : نام پادشاه کابل و پدر رودابه

مهران : یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی

مهربان : نگهبان روشنایی و مهر

مهرپرور : از نام های برگزیده پسر ایرانی

مهرپوی : از نام های برگزیده پسر ایرانی

مهرپیکر : از نام های برگزیده پسر ایرانی

مهرجو : از نام های برگزیده پسر ایرانی

مهرداد : نام چوپانی که کوروش را پرورش داد

مهرزاد : زاده مهر                مهیار : نام های پسر ایرانی برگزیده

مهرگان : جشن ملی ایران ،هم اسم دختر هم اسم پسر

مهرمَس : مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان

مهرنوش : نام یکی از چهار پسران اسفندیار ،هم اسم دختر هم اسم پسر

مهریار : از نام های پسر ایرانی برگزیده

مِهرین : از نامهای پسر ایرانی برگزیده

مویز : دانه خشک انگور

اسم پسر ایرانی با حرف ن :

نارون : نام درختی تنومند

ناشا : دادگر                       ناوَرز : سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی

نریمان : دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه

نامجو : جوینده نام                نکیسا : نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز

نامدار : دارنده نام

نامور : از نام های برگزیده

نَستور : نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب

نمایان : آشکار، هویدا                                     نوبخت : از نام های برگزیده دوران ساسانی

نوبهار : نام نویسنده دساتیر                                  نوید : مژده شادمانی

نوتریکا : نام سومین برادر اشوزرتشت                 نوشیروان : انوشیروان. از نام های برگزیده

نوذر : یکی از سه پسران منوچهر                     نوشی : نوشیروان

نیسان : نی‌زار، محل روییدن نی                      نوش : شهد، عسل ، انگبین

نوش آذر : نام پسر آذرافروز                    نیکدل : از نام های پسرانه برگزیده

نیک پی : خجسته ، خوش قدم

نیکروز : سعادتمند، خوشبخت

نیکزاد : از نام های برگزیده

نیکنام : نیکونام، خوشنام

نیکو : خوب، زیبا، نیکو کار

نیما : نام یکی از شاعران ایرانی

نیو : پهلوان و دلیر

نیوتیش : نام کوچکترین برادر اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف و :

واته : ایزد آب در اوستا                 وَرَهرام : نماد پیروزی

وَسپار : بخشنده                           ورزم : شعله آتش، گرمی آتش

وخش : روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند

وخش داد : آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی

وخشور : پیام آور                 وفادار : از نام های پسر برگزیده

ورجاوند : مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرام

ورساز : جوان آراسته و زیبا

وَسنه : نام کوهی در اوستا

وَلخش : بلاش، پادشاه اشکانی                   ویسپرد : از بخش‌های اوستا

وُهومن : ریشه اصلی بهمن امروزی

ویشتاسب : نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

وهامان : نام پدر سلمان فارسی

وَهمنش : خوش منش، نیک منش

نام  پسر ایرانی با حرف ه :

هارپارک : نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد               هرمزدیار : یار خدا

هُزوارش : شرح و تفسیر

هُژبر : دلیر و نامجو

هَژیر : خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز

همتا : مانند، شریک

هامان : یکی از درباریان خشایار شاه                   هاون : گاه بامدادی

هاونی : ایزد نگهبان بامداد

هامرز : نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی

هامون : از نام های ایرانی

هامین : تابستان در اوستا                                هودین : نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان

هور : خورشید

هورا : می صاف و مقدس

هَخامنش : دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان

هَردار : نام هشتمین نیای اشوزرتشت

هُرمز : نام سومین پادشاه ساسانی

همگون : همرنگ، همانند

هنگام : زمان، گاه                            هومن : خوب‌منش

هیمه : نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

هوبَر : دربردارنده نیکی

هوتَخش : سازنده خو. پیشه ور

هوتن : فرماندار ساحلی در روزگار داریوش

هوداد : نیک آفرید

هوشنگ : پسر سیامک پسر کیومرس، دومین پادشاه پیشدادی

هوشیدر : از نام های برگزیده

هوکَرپ : واژه ای پهلوی خوش اندام

هوم : گیاه مقدس

هومان : از نام های برگزیده

هومَت : اندیشه نیک

اسم پسر ایرانی با حرف ی :

یادگار : اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد                

یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر

یزداد:پسر انوشیروان

یزدان داد : موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته

یزدان مهر : از نام های برگزیده ایرنی

یاور:یاری دهنده

یزدان یار : از نام های برگزیده ایرانی

یزدگرد : نام پادشاه ساسانی

یاقوت: نام پسرانه و دخترانه،سنگ گرانبها

یَسنا : از بخش‌های اوستا،برای دختر و پسر بکار میرود

یارتا:همتای یار

یاره:قدرت

یارتا:همچون یار

یارا:قدرت

یادگار: اسم ایرانی

نظرات  

+36 # معصومه 1395-03-17 12:16
اسم خوب اسمیه ک ،دو بخشی باشه.چون بعدن برای راحتی تلفظ مخففش میکنن. ک خوب نیست. اسامی ک اخرشون با الف تموم بشه زیباتر تلفظ میشن. و اینکه اسامی ک تو اون ها حروف چ خ گ ژ باشه ب نظرم زیبا تلفظ نمیشن. و اسم باید علاوه بر ترکیب زیباش معنای زیبا داشته باشه و از اسامی باشه ک شنیده شده اند یعنی با,شنیدنشون تعجب نکنیم.. با این وصفایی ک گفتم برای کودک دلبندتون اسم انتخاب کنید،..مهسا شیدا رعنا سارا رها پریا دریا تارا طاها نیما پارسا پویا ایلیا
پاسخ
+8 # شیدا 1395-03-24 05:21
تفسیر زیبایی بود معصومه خانم
پاسخ
+8 # نيما 1395-08-30 15:30
ايول بالاخره يكي اسم ما رو قشنگ دونست
پاسخ
+11 # همخون منی تو 1397-02-08 10:54
کاش میشد اسم بچه دلبندتو .. مادر ..بزاری
وقتی مادرت نبود ..بچتو صدا کنی : مادر عزیزم بیا آغوشم
پاسخ
+2 # همخون منی تو 1397-02-08 10:55
کیا بیا
پاسخ
-3 # ایلمان 1395-07-08 16:03
سلام دوستان عزیز من سه تا اسم پسر ترکی که خیلی دوسشون دارم رو با معنی میزارم امیدوارم خوشتون بیاد
1-ایلمان = مرد خدا
2-ایلدار =بزرگ ایل
3-هاکان =وجدان
پاسخ
+19 # زهرا 1395-08-03 10:41
بنظرم اسم کارن خیلی قشنگه واسمه روشانا
پاسخ
+19 # داراب 1396-02-20 12:40
اسم کارن خیلی قشنگه
پاسخ
0 # حسن 1395-08-07 05:44
من که اسم پسر پوریا رو دوس دارم رو اسم دختر فعلا فکر نکردم
پاسخ
+3 # مازیار 1395-11-18 17:53
سلام دوستان
منم اسم ماهان رو دوست دارم و اگه دوقلو بشه ماهور دهه همتون گرم
پاسخ
+16 # نفیسه 1395-12-08 15:54
سلام، معصومه ی عزیز حرفهاتون خیلی خوب بود ، ولی قسمتی که گفتید یه سری حروف توی اسم باشه جالب نمیشه ، من اسم دخترم رو گذاشتم گیسو و همیشه با م مالکیت صدا میکنم و همه و خودم خیلی دوس داریم
پاسخ
+7 # ابراهیم 1396-02-04 10:27
اسم پسر که به لاریسا واتریسا و رومیسا بیاد لطف کنید راهنمایی کنید
پاسخ
0 # کوثر 1396-02-04 21:18
فک کنم اوستا بهش بخوره خوشکل هم است و خاص
پاسخ
+6 # من 1396-03-22 06:14
سوشا
آتیلا
پاسخ
+2 # بارون 1396-04-14 12:17
عزیزم آترینا قشنگه
پاسخ
+7 # مژگان 1396-02-23 23:56
این اسمهای جدید واقعا تصورش مسخرست .فکرشو کنید سنشون بره بالا صداشون کنید لاریسا پارمیسا خخخخ بابا اینا که همیشه بچه نمیمونن اسم درست حسابی بذارید لازانیا اسم بچه نشه صلوات
پاسخ
+16 # رسول 1396-09-21 22:16
اون موقع که این بچه ها به سلامتی بزرگ میشن همه اسم ها این مدلی هستن .تازه خیلی هم قشنگه همه اسمها اصیل و با معنی هستن
پاسخ
+4 # وحید 1396-11-11 05:52
میخوای اسم عربی بذار که مسخره نباشه
البته تقصیری ندارید بخاطر اینه که کلا با اينداسمها آشنایی نداريد
پاسخ
+15 # REZA 1397-03-06 06:57
تو رو چه حسابی میگی اسم فارسی مسخره هست و اسم عربی مسخره نیست..اتفاقا اسم عربی خیلی مسخره هست..ما عرب نیستیم که
پاسخ
+21 # hojat 1396-11-14 07:12
اینقدر اسم های عربی به خوردمون دادن که نام های اصیل ایرانه برامون غریبه شدن.سیاستشون با پنبه سر بریدنه سر فرهنگ ایرانی را بریدن
پاسخ
+18 # hojat 1396-11-14 07:13
باید اون ثبت احوالی که اسم کوروش را ثبت نمیکنه آتیش زد دارن فرهنگمون را از ریشه میزنند
پاسخ
+2 # کلهر 1398-11-15 23:08
محمد و علی حسن و کاظم و بتول تو پیری بد نمیشن؟
متاسفانه کوته بین هستیم.
حیف اسم زیبای مژگان ک روی شماس.
شما باید اسمت بتول میبود
پاسخ
+16 # عارف 1396-02-26 09:32
سلام نظرتون در مورد اسم ماهور جيه لطفا جواب بديد
پاسخ
+9 # Robi 1396-03-06 07:26
خوب نیس
پاسخ
+30 # حامد 1396-02-26 11:59
اسم سلیقه ایه ...همون طور که حسن و حسینقلی غلام قبلا برا ایرانی ها خنده دار بوده برا ایرانی ها ولی بعدا عادی شده این اسمها هم به گوشتون اشنا میشه...مهم اینه که نثل جدید اسمهای اصیل وطنی میذارن رو بچه هاشون خدا رو شکر. ..تا چشم عرب پرستا در اد
پاسخ
0 # احسان 1396-07-20 19:52
نسل جدید
پاسخ
-2 # میثم 1396-10-15 20:03
دمت گرم
پاسخ
+3 # Robi 1396-03-06 07:25
من فعلا باردارم
3تا اسم پیدا کردم.ولی نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم
مهراد.سپهر.روهان
پاسخ
+6 # Robi 1396-03-06 12:41
بنظرتون کدوم بهتره؟
پاسخ
+2 # من 1396-03-22 06:16
مهراد
پاسخ
+2 # علیار 1396-03-06 17:17
به نظر من سپهر خیللللللی خوشکله ولی روهان به اسم روبی بیشتر میاد :) اما من پسر دار بشم میزارمش سپهر چون تو ادبیات زیاد استفاده شده بتونم شعرهای شاهنامه رو هم براش بخونم
پاسخ
-10 # مرتضی 1396-04-12 13:22
روهان ،با کلاسم هست
پاسخ
+6 # Eli 1396-07-09 08:01
مهراد هم معنای زیبایی داره هم قشنگه
پاسخ
+8 # بهار 1396-03-06 09:25
به نظر من اسم باید با معنی و از لحظ تلفظی هم زیبا باشه منم بعضی اسمای جدید رو نمیپسندم یه جورایی عجیب غریبن با اینکه به مرور عادی میشن ولی به نظرم جالب نیستن!من برای پسر خودم رایان رو میپسندم هم ایرانیه هم معنی خوبی داره و هم یه اسم ملایمی هست و هم اینکه نسبتا جدیده
پاسخ
+5 # پرهام 1396-03-07 17:04
سلام
پاسخ
+2 # مونا 1396-03-12 05:15
نام دخترم سوگل هست ،شاید نامی که میخوام برای پسرم که تو راهه انتخاب کنم با س شروع نشه .مهم معنای خوب و آهنگ خوب داشتن اون نام هستش ..يارتا ،سپنتا ،سورن ،کارن ،آریا مهر ،آشا ،جانان ،رادان ،کيانمهر ،باربد ،الوند ،اهورا ،آرشام ،یزدان ..اینهمه نام زیبا و خوش آهنگ داریم ،چطور میشه خودمونو محدود کنیم به حروف اول و یا آخر .
پاسخ
+9 # Somayeh 1396-03-14 08:08
سلام منم پسرم تازه دنیا اومده ولی هنوز اسمش انتخاب نکردیم..ب نظرتون کدوم یکی از این اسما قشنگ تره؟بهراد،آرشا،آرتان،ماهور،مهیار،آدرین،رادوین
پاسخ
+7 # مهراب 1396-03-16 06:40
بین این اسما، بهراد بهتره
پاسخ
+5 # من 1396-03-22 06:18
مهیار مناسب تر
پاسخ
0 # آرزو 1396-05-31 09:48
بنظرم ارتان خیلی قشنگه
پاسخ
+6 # Romina 1396-08-22 16:51
رادوین من خیلی دوس دارم
پاسخ
+1 # مهراب 1396-03-16 06:37
سلام
بنظرتون اسم پسرم رو چی بزارم؟
اهورا- هانی- سپهر - پارسا - رهام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ
-10 # من 1396-03-22 06:18
هانی زیباتر
پاسخ
+2 # مرتضی 1396-04-12 13:24
اهورا ک اسم پسر منه ،ولی پارسا هم خیلی قشنگه
پاسخ
+3 # رسول 1396-09-21 22:10
اهورا
پاسخ
-14 # mahsa 1396-03-17 18:23
بنظر من
ابتین و رادین و هاکان و رایان
پانیذ و پگاه و دینا و ماهک و نسترن
بهترین و خوشششگلترین اسمهای دنیان
پاسخ
+10 # حسن 1396-03-21 13:16
ازبس اسمهاي عربي شنيديد ديگه اسمهاي ايراني اصيل كه به گوشتون ميخوره خنده داره!!!!!!!!!اينقدر بايد هموناسمهاي اصيل رو بزاريد تا از اسمهاي عربي خندتون بگيره
پاسخ
-2 # رها 1396-03-25 06:37
سلام دوستان،برای پسرم دنبال اسمم،امیر علی،امیرطاها،ایلیا،مهدیار،کدومشون بنظرتون بهترن???لطفا نظربدین ممنونم
پاسخ
+6 # سمانه 1396-03-25 07:59
بین این اسما من از ایلیا خیلی خوشم میاد هم اصیل تره هم خاص تره به نظر من
پاسخ
-2 # مرتضی 1396-04-12 13:24
ایلیا ترکیه
پاسخ
+6 # علیرضا 1396-06-29 09:05
هر اسمی که ایل داشته باشه که ترکی نیست
ایلیا اسم عبری هست
همون علی هست
پاسخ
+1 # رسول 1396-09-21 22:19
ایلیا
پاسخ
-3 # حامد 1396-03-25 16:01
سلام پسرم دو ماه دیگه به دنیا میاد هنوز اسمی که به منو اون بیاد پیدا نکردم لطفا پیشنهاد بدین
پاسخ
+3 # M Qasemi 1396-07-20 10:39
حامی قشنگه
پاسخ
+5 # حامد 1396-03-25 16:03
لطفا بگید چی به حامد میاد
پاسخ
+1 # نفس 1396-03-27 07:52
سلام اگه میشه چندتااسم پسرفوق العاده زیبا بگین چون شوهرم هراسمی میگم قبول نمیکنه
پاسخ
+6 # مریم 1396-03-28 02:39
اسم پسر من پرسام و پادرا هست،از شاهنامه پیدا کردم،ب معنی پهلوان مانند سام،اسطوره ایرانی بوده،تو کتاب اسم ندیدم،اسم پسر دیگم پادرا هست یعنی نگهبان آتش،نظرتون چیه؟من که راضیم دوست داشتید استفاده کنید
پاسخ
+7 # الهه 1396-03-30 08:32
مهرسام
پاسخ
+6 # ايليا 1396-04-05 23:15
ميدونستيد اسامى بايد با تاريخ تولد فرزندتون در تضاد نباشه ؟ در غير اين صورت عواقب جبران ناپذيرى براى افراد داره، افرادى هستن كه اساميشون به طور اتفاقى سبب پيشرفت و موفقيت قطعيشون ميشه. اين قضيه فال و فالگيرى نيست و كاملا علمى و اثبات شده هست كه البته ربطى هم به خرافات نداره تنها به نوع اصوات اسم و اعدادى كه پشت اسم هست و براى ما نهان هست مرتبطه.
پاسخ
+4 # Eli 1396-07-09 08:05
یعنی چی ؟ این حرفتون منبع علمی داره ؟ اگه داره اسم کتاب رو بگید لطفا و یکمم بیشتر توضیح بدید
پاسخ
-2 # مهلا 1396-09-13 20:25
این علم از حضرت علی اومده و بعد ها شیخ بهایی در موردش کتاب نوشته
همون حروف ابجد
منم اسممو تغییر دادم
پاسخ
+4 # رسول 1396-09-21 22:24
سلام چجوری باید این محاسباتو فهمید لطفا راهنمایی کنید ممنون
پاسخ
0 # Iman 1396-10-08 12:01
سلام
من اسمم ايمان هست و اسم همسرم سارا اسم دخترم آسمان الان ميخوايم اسم پسر انتخاب كنيم ميشه راهنمايي كنيد
پاسخ
0 # الی 1396-10-09 09:01
به نظر من ساتیار و اراس خوبه یه جورایی می خوره
پاسخ
+3 # ماریا 1397-02-19 21:42
سام. سامان. آرسام.
پاسخ
+3 # محمد 1396-04-27 20:02
میشه یکم بیشتر توضیح بدین.درمورد روشش
پاسخ
+2 # محمد 1396-05-01 12:49
به نظر من اسم پسر بایدیه جوری باشه که بعدش نپرسن خب به سلامتی دختره یا پسر بچتون...من اسم های ایلیا..ارسلان..آرتان..مانی..ارشیا.بردیا..هیراد وچن تا دیگه رو میپسندم و به شماهم پیشنهاد میکنم...
پاسخ
0 # مرضیه 1396-05-11 07:08
سلام اسم پسر با ت یا و پیشنهاد بدید لطفا. فامیلی شوهرم این دو حرف خوب تلفظ میشه. ممنون
پاسخ
-4 # مهراد بنان 1396-05-13 23:01
اسم دخترم سودا (Sevda) کلمه ترکی و به معنی دوست داشتنی است، بنظر شما اسم پسرمان را چی انتخاب کنیم که هم مثل اسم دخترمون؛ تک، با معنی و همه پسند باشه؟ خانمم مسیحا پیشنهاد داده است
پاسخ
-2 # حانیه 1396-05-19 07:01
سلام بین هیراد وروهان وپرهام کدوم بهتره ؟؟
پاسخ
+1 # لیلا 1396-05-19 08:00
من خودم به شخصه پرهام و بیشتر دوس دارم اما حانیه و هیراد شاید به هم نزدیک تر باشن از نظر حجایی
پاسخ
+3 # مهدی 1396-05-19 12:15
اسامی بلوچی برای فرزندتان دختر و پسر عزیزتان به شرح زیر میباشند .
گروه الف: آتلی ، آجویی ، آدوست، آزات، آزگ، آزگی، آزُل، آزمیگان، آسپاگ، آسکو، آسُمی، آشا ، آشار،، آمَڈ/آمد ، آماچ،، اسمُل، آمُود، آهوگ، آهڑ ، آمیدَگ ، اَپشال، اَپشان،اَتُل، اَدار، اُرد، اَرشی، اَرواه، اِزبوتک ، اِزم، اِزگِند، اَزمان، ارس ، اِسپنتان، اُستمان، اِستون، اِشتاپ، اَلکاپ ، البُرز ، الهان، امباز ، امباگ، امبَر، اَمبَری، اَمُّل، اُمیت، اُبادگ، اُپار،، اُست، اُستار، اُمان ،، اِیرا، اِیراهت، اِیراپ،، ایمُل،،ایراندگ، ایرندگان، اِیشرک، اِیرا .
گروه ب : بابُل، باهو، ،بادین،، بارَگ،، باریگ، ، باسک، ، باسکی،، بالاچ، بالاد، بام، بامسار ، بامَل ، بامُو ، بامی، بامَل ،، بانڑی، بانزُل، بانی، بانُک ، بانَل، بانُل ، بانَلی، بانور، باور ، باوریا ، باهتی، باهَر، باهڑ، باهَند، باهو، باهو بند، باهوٹ، باهیان، بائیان، بِجّار، بِچکند،، بِرات ، بِرانز، بِراه ، بِراهدار، براهمند، براهمدگ، براهُندگ ، بِرَمش ، ... .
پاسخ
0 # Sara 1396-05-25 17:54
سلام...من دوس دارم اسم پسرم با فامیلیش بهم بیان..فامیلی شوهرم شفیعی هست لطفا چندتا اسم پسر که با حرف ش شروع بشه و امروزی باشه بهم معرفی کنید
پاسخ
0 # ش 1396-12-03 19:07
شَنتیا شفیعی
پاسخ
+2 # الی نفس 1396-05-29 18:57
آنا- سانا- ساینا- سارینا- رسپینا- راسپینا- مینا- کیانا- تینا- سینا- جانا- نینا- دینا- مونا- زونا- آوینا- آتنا- آدنا- دانا- دیانا- مانا- لنا- برنا- ماندانا- رکسانا- یسنا- فرحنا- ژینا- روژینا- روبینا- لبینا- بینا- رامینا- رامونا- لومانا- رامتینا- اوتانا- آریانا- آشینا- عرشیا- ارشیا- گردیا- بردیا- آندیا- ایلیا- آریا- پریا- پرنیا- دنیا- داریا- دریا- ناریا- مهریا- وریا- پوریا- پویا- جویا- شایا- کیا- سونیا- آترنیا- بهنیا- رویا- لیلیا- الیا- لعیا- شنتیا- آموتیا- نادیا- کیمیا- گیسیا- وانیا- تانیا- هانیا- مانیا- سارنیا- کامپوزیا- نمیا- داماسپیا- ژیا- ارتاریا- پارسیا- آئوتا- رزیتا- آزیتا- آنیتا- گیتا- بیتا- یکتا- نیکتا- ناکتا- مهتا- آرتا- راتا- آرمیتا- شارمیتا- آناهیتا- چیستا- ویستا- آریستا- اوستا- وستا- سپنتا- سیتا- پوشیتا- پورچیستا- پارتا- ورتا- تارا- میترا- المیرا- کسرا- اهورا- حمیرا- حوریا
پاسخ
+3 # محمود 1396-05-30 08:31
سلام...لطفا واسه یک برند شیرینی سنتی مازندران چند تا اسم معرفی کنین. با تشکر
پاسخ
+1 # مهدی 1396-06-07 05:06
سلام.نظرتون در مورد اسمهای کارن . آدرین. رادین. آراد. ادوین. چیه دوستان?
پاسخ
+1 # مداد رنگی 1396-06-07 07:50
به نظرم رادین از همه خوشکلتره
پاسخ
+1 # مهدی 1396-06-17 17:16
سلام دوستان به ما کمک کنید بچه اولمون پسره بین اسم مانی و مهرسام دودلیم اسم پیشنهادی ندارین
پاسخ
-2 # مداد رنگی 1396-06-19 04:09
به نظر من مانی خیلی خوشکل تره از مهرسام هم یه کم عمومی تره باز هم هرچی نظر خودتونه :)
پاسخ
+5 # راضیه 1396-09-22 07:04
مانی در زبان انگلیسی معنی پول میده یه وقت این بچه بره خارج از کشور اسمش خنده دار میشه
پاسخ
+2 # Azita 1396-06-21 21:16
سلام ... ب نظر تون اسم کارن ب من و شوهرم میاد اسم شوهرم سعید هستش
پاسخ
+1 # علیرضا 1396-07-02 08:20
سلام،من اسم پسر اولم آریامهر گذاشتم، دومی رو نیک پندار، اگر پسرای دیگه ای هم داشته باشم، کوروش،هخامنش، کیانوش، بزرگمهر ،به آفرید، مه آفرید،....
یاجند تا اسم ایرانی دیگه می‌زارم
پاسخ
0 # Hadi 1396-11-08 06:48
من خواستم اسم پسرمو کوروش بزارم،ولی ثبت احوال قبول نمیکنه.لطفا اگه کسی اطلاعی از قانون ثبت احوال داره راهنمایی کنه
پاسخ
+2 # Madar 1397-05-01 10:13
سلام .من میخام اسم پسرمو آریامهر بزارم ولی ثبت احوال گفته تو کتابشون نیست..شما چطور گذاشتید؟
پاسخ
0 # مداد رنگی 1397-05-07 15:23
سلام من هم چک کردم در کتاب راهنمای ثبت احوال نبود
پاسخ
-22 # جواد 1396-07-08 06:29
اسم کونتوره هم قشنگه
یا مندلی
یا کتوره
یا سرعوک
پاسخ
+1 # حامد 1396-07-14 13:18
دنبال یه اسم پسر میگردم که علاوه بر ایرانی بودنش تلفظ انگلیسیش هم همونطور باشه (چون من ایران زندگی نمیکنم)، اسامی : نیما و کارن تو ذهنم هست، نظرتون در موردشون چیه و اگه اسم خوبی مورد نظرتون هست پیشنهاد بدین؟
البته اسم کارن متاسفانه اینجا به عنوان اسم دختر استفاده میشه
پاسخ
0 # مداد رنگی 1396-07-15 08:18
به نظر من دانیال هم خوبه
پاسخ
+3 # AL 1396-08-05 11:20
Iایلیا اسم خوبیه به خارجی هم کوتاه نوشته میشه
پاسخ
+5 # AL 1396-08-05 11:21
ایلیا
پاسخ
+3 # سارا 1396-08-29 14:48
نیما قشنگه. رایان هم خیلی خوبه. هم جدیده هم معنیش قشنگه هم به انگلیسی دقیقا همون تلفظ میشه.
پاسخ
-1 # پرهام 1397-01-27 18:27
میتونی دانیال بذاری که خارجیش میشه دنیل یا یوسف که بهش میگن ژوزف یا ادرین
پاسخ
-6 # عنایت 1396-07-16 16:17
به نظر من اسم نباید سوسولی باشه
اسم پسر مخصوصا:
پیشنهادی : ایرج - داریوش - خشایار - بیوک - افشین
پاسخ
-10 # داريوش 1397-04-22 16:49
وقتي اسم پسرهاي امروزي رو مادرهاي انتخاب ميكنن نتيجه همين ميشه.
پاسخ
0 # ارزو 1396-07-22 20:11
ايا ادوين براي پسر مورد تاييد ثبت احوال هست؟
پاسخ
+2 # ارزو 1396-07-22 20:12
ايا اسم ادوين براي پسر مورد تاييد ثبت احوال هست؟
پاسخ
-3 # مداد رنگی 1396-07-23 06:40
متاسفانه اسم ادوین در لیست ثبت احوال وجود نداره
پاسخ
+3 # مژگان 1396-08-06 06:24
به نظرم هیراد به هستی میاد
پاسخ
+3 # مژگان 1396-08-06 06:25
هیراد
پاسخ
+1 # مامان 1396-07-24 10:48
سلام. اسم دخترم هستی هست. به نظرتون اسم پسرمو چی بزارم
پاسخ
+8 # اردشیر 1396-08-03 06:00
سلام
دوستان اسم من اردشیر هست ولی میخام اسمم رو عوض کنم من اسم کاوه رو انتخاب کردم به نظرتون کاوه از اردشیر قشنگ تر هست؟
پاسخ
+4 # محمد 1396-08-07 07:14
باسلام میخوام اسم پسرم را آرمان بزارم نظر شما چیه
پاسخ
-1 # علی 1396-08-16 22:10
درود دوستان من برا انتخاب اسم پسر یکم دودلم لطف کنید بهم کمک کنید ممنون
آرشا
رادوین
مهرسام
کارن
پاسخ
+4 # مداد رنگی 1396-08-17 11:12
بین این اسمها به نظرم اونی که هم امروزی هست هم جا افتاده تره تو جامعه خودمون رادوین باشه :)
پاسخ
0 # حسین 1396-08-20 11:19
سلام ما برا بچه تو راهیمون یه اسم دخترانه فرنیا انتخاب کردیم. برا اسم پسرانه هنوز موندیم .میشه راهنمایی کنید؟ایرانی باشه
پاسخ
-1 # مداد رنگی 1396-08-20 14:52
سلام فک کنم فروهر بهش بخوره هم ایرانی قدیمی هست هم با معنی
پاسخ
+1 # افسانه میرزایی 1396-10-03 19:17
اسم پسر من فریان هستش من برای دختر اسم فرنیا رو انتخاب کردم
پاسخ
+2 # باران 1396-08-21 07:55
سلام.اسم دخترم یکتا هست
یکماه دیگه پسرم بدنیا میاد.به نظرتون کدوم اسم قشنگتره
آرتا...پارسیا....سپنتا...یارا
شوهرم براش خیلی مهم حتما فارسی باشه.خودم میگم سپنتا.ممنون
پاسخ
+4 # پارسا 1396-08-21 10:56
فک می کنم پارسا خوشکل تره
پاسخ
+4 # سارا 1396-08-28 02:53
سلام.
اسم دخترم "حنا"ست و الان هم یه پسر تو راه دارم!
چندتا اسم پسر زیبا معرفی میکنید که به حنا بیاد؟؟؟
یه اسم ساده ولی با معنی. فقط اینکه نه از این اسمهای عجیب غریب و من دراوردی امروزی باشه! نه قدیمی. مذهبی هم نباشه...
لطفا کمک!!!
پاسخ
-2 # الینا 1396-08-29 05:45
سلام
به نظرم هم می تونی بزاری سنا یعنی روشنایی اسم یه گل هم هست هم می تونی بزاری ثنا یعنی ستایشگر دوتاش هم به حنا می خوره
پاسخ
+3 # سارا 1396-08-29 14:44
ممنون. ولی مگه سنا اسم دخترونه نیست؟
پاسخ
-3 # Asghar 1396-09-02 14:32
سلام
اسم پسرهام علي و محمد طه هست، ميخوام اسمشون رو تعويض كنم، به نظرتون كدوم اسمها رو انتخاب كنم؟
پاسخ
+1 # چی 1396-09-18 15:44
واسه اسم خودت یه فکری بردار
مثل منکه تعویض اسمم از واجباته
پاسخ
+1 # سارا 1396-09-07 21:09
اسمای مذهبیو نمیشه عوض کرد دوست عزیز
پاسخ
+5 # مهدی 1396-09-15 02:55
علی جدای از فراگیر بودنش زیباترین اسمیه که شنیدم. ستایش و بزرگی رو خوب القا میکنه.
پاسخ
+2 # چکاوک 1396-09-21 14:56
دوماه دیگه پسرم دنیا میاد اما بین دو اسم آراد و کارن موندم سام هم دوس دارم شما چی پیشنهاد میدید؟ همسرم نظرش رو آراد هستش
پاسخ
+1 # الی 1396-09-22 04:39
فک کنم آراد خوشکل تره اخه هم یه اسم ایرانی اصیله هم خیلی با معنیه من بودم آراد می زاشتم :)
پاسخ
0 # تهمینه 1396-09-23 21:40
اسم زیبا پسرانه از نظر من بهزاد و کورش و بهداد و ایمان و اهورا و مازیار و پوریا هسش
پاسخ
+2 # مرضیه 1396-09-28 00:02
سلام اسم پسر اولم امیرحسین هست یه اسم پسر میخوام برای پسر دومم که بهش بیاد
پاسخ
0 # R@H@ 1396-10-05 16:30
امیرسام و امیرحسام وامیرحافظ هم قشنگه
پاسخ
0 # شهرام 1396-10-05 18:17
سلام اسم پسرمو چي بزارم
اراد
اران
برديا
پاسخ
+2 # محمد 1396-10-06 19:45
سلام دوستان پسرم چن روز دیگه دنیا میاد بنظرشما اسم هیرمان بهتره یا هیراد منوخانومم هردوتاشو دوس داریم گیر کردیم
پاسخ
+1 # مداد رنگی 1396-10-07 16:24
به نظر من هیراد یا هیرداد بهتره چون تو بعضی از لهجه ها و گویش ها گفتن ان در اخر کلمه صغیل و سخت هست احساس می کنم هیراد بهتر باشه
پاسخ
+2 # ماریا 1397-02-19 21:49
هومان هم قشنگه بنظر من
پاسخ
-2 # حسین 1396-10-12 07:20
سلام بنظرتون کدوم اسم بهتره ؟ امیر ارسلان / سپهر/ یاسین
پاسخ
-1 # الی 1396-10-12 08:30
سپهر خیلللی خوشکلتره به نظر من :)
پاسخ
0 # n 1396-10-13 05:49
Amir arslan
پاسخ
+3 # مریم 1396-10-13 07:24
چرا نام ها با حرف ش ندارین تو لیست؟؟
من از اسم شایا خیلی خوشم اومده برای پسرم. اما بعضی جاها به عنوان اسم‌دختر شنیدمش! به نظرتون شایا دخترونست یا پسرونه؟؟
پاسخ
0 # مریم 1396-10-13 07:26
چرا اسامی با خرف ش ندارین تو لیست؟ من اسم‌ شایا رو پسندیدم برای پسرم. ولی بعضی جاها به عنوان اسم دختر مطرح شده! شایا پسرونست یا دخترونه؟؟؟ من خیلی دوسش دارم
پاسخ
+2 # مداد رنگی 1396-10-13 10:44
اسم شایان اسم پسر هست ولی اسم شایا یعنی شایسته هم می تونه اسم پسر باشه هم اسم دختر با ثبت احوال هم براتون چک کردم شایا رو برای پسر یا دختر محدودیت نزاشتن ولی برای دختر شایان دخت و پیشنهاد دادند
پاسخ
+1 # سارا 1396-10-13 07:42
سلام ی ماه دیگه پسرم بدنیا میاد، به نظرتون کدوم اسم قشنگتره؟
آرمان، آبتین، سامیار، رادمان، آرسام. یا چه اسم دیگه ای قشنگتره؟
پاسخ
-1 # الی 1396-10-13 10:41
سلام من خودم آرسین و آرمان و دوست دارم آرسین به نظرم خیلی خوشکله می خوام اسم پسر خودمو هم بزارم آرسین
پاسخ
0 # arman 1396-10-14 03:27
سلام دوستان اسم من آرمانه میخوام فامیلیمو عوض کنم راهنمایی کنید چه فامیلی به اسمم میاد؟ممنون میشم
پاسخ
+1 # حمیدرضا 1396-10-14 06:39
سلام فک کنم آرمانی از همش بیشتر بهش بخوره! فک کنم فامیلی هایی که با آ شروع بشه خوب به اسمت بخوره مثل آرمانی آیینی آسوده آزاد منش آزادمهر و ...
پاسخ
0 # سحر 1396-11-28 00:42
آرامان آزاد فر.....آرمان رادمنش....آرمان رادمهر....آرمان راد...آرمان ملکان...آ
پاسخ
-2 # بهزاد 1396-10-14 23:00
سلام دوستان بی زحمت اسم های که به بهزاد بخوره ممنون میشم نظر بدید در ضمن بهار به دنیا میاد باز اگه اسمی مد نظرتون هست بگید
پاسخ
0 # محيا 1396-11-14 07:30
دخترياپسر؟
پاسخ
-1 # محمد 1396-10-15 17:51
سلام
اسم اولین پسرم مهدی هست
اسم دومین پسر چه باشه بهتره
پاسخ
+1 # محيا 1396-11-14 07:27
ماهان.مهرسام
پاسخ
0 # سحر 1396-11-28 00:37
ماهان...مهیار....
پاسخ
-1 # فرشيد 1396-10-15 19:04
سلام دوستان
لطفااسامي زيبا و اصيل ايراني البته پسر اگه پيدا كردين به اشتراك بذارين ممنونم
پاسخ
-1 # زینب 1396-10-20 11:16
سلام
اسم پسر که به اسم الیسا بیاد..لطفا پیشنهاد بدین!!
پاسخ
0 # حمیدرضا 1396-10-21 07:48
ایلیاد فک کنم خوشکل باشه خیلی هم با معنا و پر ابهت هست عیسی هم خوبه بهش میاد فک کنم
پاسخ
0 # سحر 1396-11-28 00:35
ایلیا....پارسا....مسیحا....کسری
پاسخ
0 # فاطمه 1396-10-21 06:41
سلام
اسم پسراولم کیاست بنظرتون چه اسم پسردیگه ای بهش میاد ؟؟
پاسخ
-2 # الیناز 1396-10-21 07:51
به نظرم اسامی کیوان - کیانوش - کیان - کوروش - کامران - کاون به اسم کیا میاد
پاسخ
+1 # محيا 1396-11-14 07:25
کارن
پاسخ
0 # سحر 1396-11-28 00:32
کارن....کاوه....کیهان....کبریا....کسری
پاسخ
-2 # لیلا سرشکی 1396-10-21 19:23
لطفا اسم پسر که به میترا بخوره پیشنهاد بدین متشکرم
پاسخ
0 # سحر 1396-11-28 00:31
مهرداد...ماهان...مهیار...میلان...میلاد
پاسخ
0 # نفس 1396-10-25 08:54
سلام
خشايار كوروش اشكان كارن آشوآن ؟
كدوم زيباتره؟
ممنون
پاسخ
+1 # Hadi 1396-11-08 06:50
به نظرمن کوروش.البته اگه ثبت احوال قبول کنه.چون جدیدا مثل اینکه نمیذارن
پاسخ
+2 # محيا 1396-11-14 07:23
کارن
پاسخ
0 # سحر 1396-11-28 00:28
کارن از همش قشنگتره عزیزم
پاسخ
+2 # رضا 1396-10-25 17:29
سلام
ميخواستم بدونم اسم هاي آنوهه براي دختر و آريا مهر براي پسر مورد تاييد ثبت احوال هست يا نه
ممنون ميشم جواب بدين
پاسخ
0 # رضا 1396-10-25 18:20
ببخشيد ميشه در مورد آنوهه و آريامهر پاسخ بدين كه تاييد ثبت احوال هست يا نه آخه فرصت زيادي ندارم
ممنون از لطفتون
پاسخ
-1 # ادمین 1396-10-26 07:23
سلام
متاسفانه این دو اسم مورد تایید ثبت احوال نمی باشند
پاسخ
+2 # سونیا 1396-10-26 09:24
سلام جنسیت بچه من هنوز مشخص نیست ولی اسمهای مورد علاقم برای پسر (رایان) و دختر(هلنا)
پاسخ
0 # توحید 1396-10-27 18:58
سلام یه اسم پسر واسه اسم دخترام که مهدیس ومریم هست معرفی میکنین
پاسخ
-2 # توحید 1396-10-27 19:00
سلام لطفا برای دخترام مریم ومهدیس یه اسم پسر معرفی کنین لطفا
پاسخ
+1 # سحر 1396-11-28 00:27
مهرداد...مهیار...ماهان...
پاسخ
0 # زهرا 1396-10-29 19:31
سلام اسم من زهرا واسم شوهرم امیر هست میشه ایم پسر زیبا وجدید معرفی کنید
پاسخ
+1 # محيا 1396-11-14 07:20
رايان
پاسخ
-1 # سحر 1396-11-28 00:24
به نظرم ماهان اسم قشنگ و شیکیه....به زهرا و امیرم میاد
پاسخ
-2 # محمد 1396-11-05 21:13
سلام میشه اسم پسر که به امیر طاها بیاد پیشنهاد بدید
پاسخ
-1 # سحر 1396-11-28 00:23
امیرحسین....امیرعلی....امیرسام....امیررضا....
پاسخ
+1 # شيدا 1396-11-09 07:49
سلام. اسم همسرم امير هست. پسر اولم اميرسام. الان هم يه پسر تو راه داريم. لطفا يه اسم خوب و با معني پيشنهاد بدين. بنظرم بخوام از خانواده امير يا سام انتخاب كنم خيلي شبيه و شلوغ ميشه نظر شما چيه ؟؟
پاسخ
0 # مسلم 1396-11-13 21:13
بزار امیر ارسلان. شوهرتو پسرات ست باشن بهتره.
پاسخ
0 # محمود 1397-02-03 19:12
سلام.بنظر من امیرحسام بهتره
پاسخ
+4 # مرجان 1396-11-14 12:54
سلام
اسم پسر اولم اهورا هست و خارج از ايران زندگي مي كنم برلي پسر دوم دنبال ي ايمي هستم كه واسه اينجا هم آسونتر باشه و هم اسم ايراني باشه
اهورا كمي واسشون سخت بود توي مدرسه و خيلي از جاها واسشون سخته كه اسم پسرم رو بگن و اون هميشه شانسش رو براي شركت كردن از دست ميده
واسه همين اينبار دلم مي خواد اسم ساده تري انتخاب كنم كه واسه اينجايي ها اسونتر باشه
لطفا كمكم كنيد
پاسخ
0 # میثم 1396-11-21 00:15
سلام پسر من چند ماه ديگه به دنیا میاد به نظرتون بین این اسم ها کدوم بهتره ماهان. خسرو شاهرخ. کیان. آرمان. حسام. روزبه. لطفا نظر بدید مرسی
پاسخ
-2 # صدیقه 1396-11-21 08:13
سلام اسم پسر من خسروه یه ذره بد تلفظش می کنن به نظر من بزاری شاهرخ خیلی خوش زبون تر و سر زبون تره برای هیچ وقت هم از مد نمی افته
پاسخ
-1 # سحر 1396-11-28 00:20
وای نه خسرو نزارید برای بچه خیلی سنگینه....انشالله وقتی بزرگ شد ممکنه بهتون معترض بشه که چرا این اسمو انتخاب کردید...اما بقیه اسامی انتخابیتون خوبن...من از بینشون ماهان رو خیلی دوست دارم
پاسخ
-3 # امیر سالار 1396-11-22 21:59
سلام من دو تا پسر بنامهای دانیال و کامیار دارم و پسر سومم تازه به دنیا اومده لطفا بهم کمک کنید که کدوم اسمو بزارم که به اسمهای دو پسرم بیاد ممنون میشم اگه هرچه زودتر کمکم کنید
پاسخ
0 # Farzane 1396-11-30 15:13
سلام دوستان وقت بخیر
بنظرتون اسم پسرانه ویهان و فریان قشنگه؟
پاسخ
-1 # کوروش 1396-12-10 12:10
با سلام نظرتون درباره اسم شهداد پسرانه چیه؟
پاسخ
+3 # امير 1396-12-11 20:22
نظرتون راجب اسم ماكان چيه؟
پاسخ
+1 # فردين 1397-01-16 04:06
سلام اسم پسركه به سام و پاشا بياد ميخام لطفاراهنمايي كنيد ممنون
پاسخ
0 # مداد رنگی 1397-01-16 06:09
فک کنم سامین بهش بیاد به معنی همون سام یعنی خورشید هست و به معنای منسوب به سام و مورد تایید ثبت احوال هم هست
پاسخ
+1 # دانا 1397-01-19 21:24
سلام یه اسم پسرونه که به اسم دانا بیاد
لطفا فرزند اوله
پاسخ
+1 # مداد رنگی 1397-01-26 08:19
سلام فک کنم مانا بهش بیاد یعنی ماندگار خوشکل هم هست
پاسخ
+1 # احمد 1397-01-31 08:48
سلام دوستان اسم واس پسرم میخوام بزارم ....آوید چطوره؟
پاسخ
+1 # مهدی 1397-02-04 18:29
سلام به همه، فامیلیم سرمدی هست، بنظرتون اسم پسر چی باشه، سورنا، سامیار،ماهان،
پاسخ
-2 # مهناز 1397-02-08 04:38
سلام به نظرم سرآمد هم به فامیلتون می خوره سرآمد سرمدی
پاسخ
+1 # اويسا 1397-02-06 16:46
سلام ،لطفا اسم پسر پيشنهاد بدين كه به اويسا بياد ،،آراد-آرين -آرتين -سام
پاسخ
0 # الی 1397-02-08 04:36
سلام تو اسمای که خودتون گفتین آرتین خوشکل تره ولی اویس به اویسا میاد ولی عربی هست اگه با اسم عربی مشکلی نداشته باشید
پاسخ
0 # خدابخش 1397-02-07 00:54
سلام اسم دخترم مهشید هست.یه پسر هم تو راهه اسمش رو چی انتخاب کنیم ؟ ممنون
پاسخ
+1 # الی 1397-02-08 04:31
سلام به نظرم مهبد به مهشید بیاد خوشکل هم هست
پاسخ
0 # امير 1397-02-07 03:39
سلام دوستان لطفاً راهنمايي كنيد
پسر ما دوماه ديگه بدنيا مياد اسم پسر اولمون امير بنظرتون ازبين اهوار ، برديا ، كسري يا اسم ديگه پيشنهاد بدين ممنونم از راهنمايتون
پاسخ
+3 # مهناز 1397-02-08 04:39
سلام فک کنم اهورا از همه بهتر باشه چون کسری و بردیا قابلیت بد تلفظ شدن و دارن ولی اهورا رو نمی تونن بد تلفظ کنن خوشکل تر هم هست
پاسخ
0 # leili 1397-02-14 10:51
سلام بنظرتون اسم هيراد خوشگلتره يا سامي؟
اسم پسر پيشنهاد بدين لطفا
پاسخ
+1 # سونیا 1397-03-09 22:15
اسم سامی عربی هست
مشاور نام فارسی بهم گفت
پاسخ
0 # A... 1397-02-31 20:43
سلام اسم خواهرم رقیه و اسم شوهرش حسن هستش لطفا یه اسم پسر بگین که به اسماشون بیاد و جدید و با معنی باشه
پاسخ
-1 # بردیا 1397-03-10 12:53
سلام نظرتون دربارہ اسم"بہنیا"چیہ؟؟
پاسخ
+2 # ملیسا 1397-03-31 23:09
سلام
اسم دخترم ملیسا هستش
نظرتون در مورد اسم پسر چیه؟
به نظرتون کیاشا چطوره؟
پاسخ
0 # الهام 1397-04-17 23:06
سلام .اسم دخترم ترنم هست . لطفا اسم پسر که به ترنم بیاد پیشنهاد د کنین .خودم به تیام فکر کردم ولی گویا بین پسر و و دختر مشترک هست. لطفا کمک کنید
پاسخ
0 # محسن 1399-01-18 15:50
آکا
اسم پسرانه است بیشتر به الهام میخوره
پاسخ
0 # من 1397-04-19 07:23
اسم دخترم هدیه هست بچه دومم پسره.لطفااسم ایرانی
پیشنهاد بدید.
پاسخ
+1 # مریم 1397-04-23 14:45
سلام دوستان اسم پسرم امیر و اسم دخترم النا هستش یه اسم پسر اصیل ایرانی که بهشون بخوره و نام خانوادگی موسوی هستش لطفٱ راهنمایی کنید من ارمیا، آرسین، رایان، مدنظرم هست اگه پیشنهادی دارین بهم بگین لطفٱ
پاسخ
+1 # علی 1397-04-25 06:57
سلام
من تقریبا تمام نظرات رو خوندم و استفاده کردم .
بعضی از دوستان واقعا نظرات و پیشنهادات خوب و قشنگی داشتن...
در مورد اسم آراد من ندیدم صحبت شده باشه لطفا نظرتونو بگید.

و اینکه از بین اسام: آراد ، سام ، مهرسام کدوم رو پیشنهاد می کنید؟

آراد: آراینده و فرشته موکل دین

سام: پهلوان ایرانی در شاهنامه و پدر زال. همچنین به قولی نام یکی از فرزندان نوح است که نژاد ایرانی ها رو از این فرزند می دونن و به ما سامی هم میگن. اگه با حروف انگلیسی بخوایم اسمشو بنویسیم میشه Sam که یه جورایی بین المللی هم میشه.

مهرسام: ترکیبی از دو نماد مقدس خورشید و آتش به معنی پسر خونگرم و مهربان
پاسخ
0 # احمد 1397-06-03 16:59
سلام وقت بخیر به همه دوستان

خواهشا یه راهنمایی و کمک کنید من گواهی تولد گرفتم و صبح حتما باید اسم انتخاب کنم برای پسر

کاوه
مهراد
رایان
آبتین
یارا
این ها انتخاب های خودمه
پاسخ
+1 # ساسان 1397-06-04 10:10
سلام.اسم پسر من آریامن هستش.
حالا دومی رو موندم چی بذارم ..هرکار میکنم آریامهر قبول نمیکنن
یه نظر بدید..کلافه شدم
پاسخ
+1 # فریما 1397-07-07 02:28
سلام ،من برا پسرم اسم یارا رو انتخاب کردم همه میگن دخترونس ،،بنظرتون یارا بهتره یا یاراد،،
پاسخ
+1 # هانیه 1397-07-10 08:22
اقاساسان الان من تو سایت ثبت احوال میزنم حتی اریامن هم نمیذارن
حالا ، به نظرمن شاید اگه ثبت احوال کل برید نامه بگیرین بذارن ?
اینطور نیست ?
پاسخ
-1 # نامین 1397-07-24 07:52
نامین و نازنین
محمد نامین و نازنین زهرا
پاسخ
0 # علیرضا 1397-07-29 15:34
سلام دوستان
اسم پسر که به تارا و ترانه بیاد.
ممنون
پاسخ
0 # باران 1397-08-04 06:39
سلام.اسم پسر که به اسم سعید ومعصومه بخوره ؟راهنمایی کنید لطفا
پاسخ
+1 # حسن 1398-12-17 20:17
سلام اقامن فرداپسرم بدنیامیادموندم اسمشوچی بزارم راهنماییم کنید
پاسخ

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.