ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

اسامی دختر اصیل ایرانی از حروف س تا حرف ی اسامی دختر اصیل ایرانی از حروف س تا حرف ی
^Back To Top

اسم دختر

 

 انتخاب اسم چه نام دختر و چه نام پسر از دغده هایی بوده که بخصوص یرای زوج های جوان بسیار مهم بوده در ینجا چندین نام با معنی اورده ایم که انتخاب اسم برای خانواده ها راحت تر گردد و اسامی قبل قبول برای ثبت احوال نیز باشد و اسامی کردی ،لری،ترکی و اسامی اصیل ایرانی را شامل میشود. در این بخش اسامی دختر ایرانی از حروف س تا ی را برایتان جمع اوری کردیم

 

 

 

ار حرف الف تا ژ                 از حرف سین تا ی 

اسامی دختر ایرانی  با معنی

اسم دخترایرانی  با حرف س 

ساحل :  از نام های برگزیده دخترانه ایرانی       سالومه : حساب سال و ماه     سارا : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی          سالمه : سالومه                 

ساغر : جام و پیمانه                                  سامیار : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی              

سپیته : سپید و درخشان   ساویس : با ارزش، گرانمایه    سپیده : آغاز بامداد  

سمن : نام گلی است ، یاسمین 

سایه : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

ستاره : اختر،کوکب                            سمنزار : بوستان یاسمن

سداب : نام گیاهی است                   ستی : بانو، خانم، کلمه احترام

سپیتا : سفیدترین و پاکترین

سمن رخ : از نام های برگزیده دخترانه

سمن روی : از نام های برگزیده دخترانه

سمن ناز : نام دختر کورنگ

سندوس: خواهر خشایارشاه

سی سی: کام کامروا ، مادر داریوش سوم ، دختر اُستان برادر اردشیر دوم

سیندخت: دختر مهراب پادشاه کابل

سپنتا: مقدس ایرانی

سرور : شادمانی

سَروَر : رییس ، پیشوا

سمن چهر : از نام های برگزیده دخترانه

سمنبر : لطیف، سفید و خوشبو

سمیرا : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

سنبل : نام گلی زیبا است

سهی : راست، نام زن ایرج

سودابه : نام زن کیکاووس

سوزان : نام زن رامشگر تورانی

سوسن : نام گلی خوشبو

سوگل : از نام های برگزید دخترانه ایرانی

سوگند : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

سیما : روی ، چهره ،صورت

سیمبر : دختری که دارنده اندام سفید ی است

سیمروی : سپیدروی

سیمگون : نقره فام

سیمین : نقره فام، سفید

ساینا: سیمرغ

سپاکو: همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد

سَتوِش: ستاره باران در زبان پهلوی

سریرا :زیبا ، خوش چهره

 

سیمین چهر : سپیدروی

سیمین دخت : ازنام های برگزیده دخترانه ایرانی

سیمین رخ : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

سیندخت : نام دختر مهراب، پادشاه کابل

 

اسم دخترایرانی  با حرف ش

شاد آفرید : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شاداب : تر و تازه، خرم - نام سخنوری بوده است

شادبانو : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شادپری : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شاددل : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شادروز : نیک روز، خوشبخت

شادروی : از نام های برگزیده

شادکام : شادمان، کامران، کامروا

شادمان : خوش، مسرور

شادمهر : از نام های برگزیده

شادی : سرور و شادمانی ، خوشی

شادی آور : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شادی افزا : افزاینده شادی و نشاط

شاهدخت : از نام های برگزیده

شاهرو : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شایسته : با ارزش ، سزاوار

شب بو : نام گلی است

شبنم : ژاله

شراره : جرقه، ریزش آتش

شرمین : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شکربانو : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شکرناز : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شکفته : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شکوفه : گل‌های رنگارنگ میوه

شکوه : بلندجایگاه، با عظمت

شگون : خجستگی، با شانس

شنایا : همه چیز دان

شهربانو : نام زن رستم

شهرخ : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شهردخت : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شهرزاد : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شهرناز : نام خواهر جمشید

شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی

شهرو : نام مادر برزویه پزشک

شاهیده: پارسا، پرهیزکار

شهین : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شهرود : نام زن سهراب ومادر یرزو

شهگل : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شهلا : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شهناز : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شهنواز : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

 

شهین بانو : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شورانگیز : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شیرین : مزه شادکامی

شیوا : رسا و بلند و کشیده

شیدا : شیفته

شیدبانو : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شیددخت : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شیدرخ : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شیرین گل : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

شیفته : عاشق، مجنون

اسم دخترایرانی  با حرف غ 

غنچه : از نام های برگزیده

اسم دخترایرانی  با حرف ف 

فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن

فراتاگون : نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ

فرانک : نام مادر شاه فریدون

فرخ ناز : از نام های برگزیده

فرخنده : مبارک، پرارج

فردخت : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فرزان : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فرزانه : گرامی، ارجمند

فرسیما : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فرشته : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فرگون : مانند روشنایی

فرمهر : از نام های برگزیده

فرناز : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی

فرنوش : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فرنی : بسیار ، افزون و فروزان

فروردین : نخستین ماه هر سال

فروزان : نورانی، شعله ور

فروزش : روشن

فروزنده : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فروغ : روشنایی، تابش

فروغبانو : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فریبا : فریبنده

فریماه : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

فرین : نام یکی از دختران اشوزرتشت

فریناز : از نام‌های برگزیده دخترانه ایرانی

فلامک : الماس گلی رنگ

فیروزه : نگین انگشتر

اسم دخترایرانی  با حرف ک 

کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه

کامدل : از نام های برگزیده

کامروا : خوشبخت، خرسند

کاویش : پیمانه شیر

کبیتا : نوعی شیرینی

کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه

کشور : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کشوربانو : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کُنیا : دختری که ازدواج نکرده است

کی بانو : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کی دخت : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیارنگ : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیانا : طبیعت، اهل هرچیز.برگرفته از نسل کیانیان

کیانبانو : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیاندخت : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیسر : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیمیا : کمیاب

کیوان بانو : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیوانچهر : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیواندخت : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیوانرخ : از نام های برگزیده دختر ایرانی

کیوانزاد : از نام های برگزیده دختر ایرانی

اسم دخترایرانی  با حرف گ 

گاتا : سرودهای جاودانه اشوزرتشت

گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان

گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز

گل آذین : طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه

گل آسا : ز نام های برگزیده دخترانه

گل آویز : از نام های برگزیده دخترانه

گل آرا : از نام های برگزیده دخترانه

گل آفرید : از نام های برگزیده دخترانه

گل آگین : از نام های برگزیده دخترانه

گل آور : از نام های برگزیده دخترانه

گل آیین : از نام های برگزیده دخترانه

گل افروز : از نام های برگزیده دخترانه

گل افسر : از نام های برگزیده دخترانه

گل افشان : از نام های برگزیده دخترانه

گل اندام : نازک بدن

گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه

گل بیز : کلاله گل بیدمشک

گل پر : گیاهی خوشبو دخترانه

گل پری : از نام های برگزیده

گل پونه : نام گلی همانند نعنا

گل پیکر : از نام های برگزیده دخترانه

گل تن : از نام های برگزیده دخترانه

گل چین : از نام های برگزیده دخترانه

گل خند : از نام های برگزیده دخترانه

گل دخت : از نام های برگزیده دخترانه

گل دوست : دوستار گل، گل پسند

گل ربا : از نام های برگزیده دخترانه

گل سان : از نام های برگزیده دخترانه

گل سیما : از نام های برگزیده دخترانه

گل شاد : از نام های برگزیده دخترانه

گل فشان : از نام های برگزیده دخترانه

گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل

گل گونه : مانند گل، به رنگ گل

گل نوش : از نام های برگزیده دخترانه

گل وش : از نام های برگزیده دخترانه

گلاب : از نام های برگزیده دخترانه

گلاله : از نام های برگزیده دخترانه

گلباد : از نام های برگزیده دخترانه

گلباش : از نام های برگزیده دخترانه

گلبان : از نام های برگزیده دخترانه

گلبانو : بانویی همانند گل

گلبن : از نام های برگزیده دخترانه

گلبهار : از نام های برگزیده دخترانه

گلبو : از نام های برگزیده دخترانه

گلپاد : از نام های برگزیده دخترانه

گلچهر : از نام های برگزیده دخترانه

گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل

گلدسته : از نام های برگزیده دخترانه

گلدیس : از نام های برگزیده دخترانه

گلرخ : خوبرو، خوشگل

گلرخسار : زیبا، خوش چهره

گلرنگ : به رنگ گل

گلروی : خوشگل ، زیبا

گلریز : از نام های برگزیده

گلزاد : زادةگل

گلزار : گلستان ، محل رویش گل‌های فراوان

گلستان : از نام های برگزیده

گلشن : گلزار، گلستان

گلشید : از نام های برگزیده دخترانه

گلفام : از نام های برگزیده دخترانه

گلنار : از نام های برگزیده دخترانه

گلناز : گل انار

گلناز : از نام های دختر برگزیده

گلنام : از نام های دختر برگزیده

گلنواز : از نام های دختر برگزیده

گلی : از نام های دختر برگزیده

گلی ناز : از نام های دختر برگزیده

گهر : از نام های دختر برگزیده

گهربانو : از نام های دختر برگزیده

گهرچهر : از نام های دختر برگزیده

گهردخت : از نام های دختر برگزیده

گهرناز : از نام های دختر برگزیده

گهرنگار : از نام های دختر برگزیده

گوهر : جواهری با ارزش

گوهربانو : از نامهای دختر برگزیده

گوهرچهر : از نامهای دختر برگزیده

گوهردخت : از نامهای دختر برگزیده

گوهرزاد : از نامهای دختر برگزیده

گوهرسان : از نامهای دختر برگزیده

گوهرشاد : از نامهای دختر برگزیده

گوهرشید : از نامهای دختر برگزیده

گوهرفشان : از نامهای دختر برگزیده

گوهرناز : از نامهای دختر برگزیده

گیتی : جهان هستی

گیسو : زلف نگار

گیسیا : از نام های برگزیده

اسم دخترایرانی  با حرف ل 

لادن : نام گلی  زیبا است

لاله : نام گلی  زیبا

لاله رو : از نام های برگزیده ایرانی

لاله گون : از نام های برگزیده ایرانی

لاله وش : از نام های برگزیده ایرانی

لبخند : احساس شادی بر لبان

لَچَک : دستمال سه گوش

لیو : خورشید، آفتاب

اسم دخترایرانی  با حرف م 

مارال : از نام‌های برگزیده ایرانی

ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن

مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس

ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه

ماه آفرید : نام زن ایرج مادر منوچهر

ماه بانو : از نام های برگزیده  ایرانی  ماهرو : از نام های برگزیده ایرانی

ماه دیس : از نام های برگزیده ایرانی

ماهرُخ : خوشگل، زیبا

ماهوار : مانند ماه

ماهوش : مانند ماه

مخمل : نوعی پارچه

مرجان : از گیاهان دریایی مژده : نوید ، خبر شادی

مه پیکر : از نام های برگزیده ایرانی

مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی

مروارید : گوهر باارزش دریایی

مژگان : چشم پوش

مَشیانه : نام نخستین زن(حوا)

منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب

مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا

مهتاب : نور آرام ماه

مهر آریا :مهر دختر آریایی ها

مهر آئین: کیش مهر ایرانی

میرتو :از زنان شاهنشاهان هخامنشی

مهدخت : از نام های برگزیده

مهر رخسار : از نام های برگزیده ایرانی

مهرآگین : از نام های برگزیده ایرانی

مهرآمیز : از نام های برگزیده ایرانی

مهرآور : از نام های برگزیده ایرانی

مهراسا : از نام های برگزیده ایرانی

مهرافروز : از نام های برگزیده ایرانی

مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید

مهرافزون :  نامهای برگزیده ایرانی

مهرافشان : نامهای برگزیده ایرانی

مهرانگیز : از نامهای برگزیده ایرانی

مهربانو : از نامهای برگزیده ایرانی

مهرچهر :  نامهای برگزیده ایرانی

مهرچین : از نامهای برگزیده ایرانی

مهرخ : از نامهای برگزیده ایرانی

مهرکیش : از نامهای برگزیده ایرانی

مهرناز : از نام های دختر برگزیده

مهرنگار : از نام های دختر برگزیده

مهرنواز : از نام های دختر برگزیده

مهروی : از نام های برگزیده دختر

مهری : از نام های برگزیده دختر

مهسان : از نام های برگزیده دختر

مهستی : بزرگترین ریشه

مهشید، مهسان ، مهسیما ، مهسو، مهرشید: مهتاب، روشنایی ماه

ماندوی: شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان

مهدیس: از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره

مهرو :به معنی چهره ای همچون ماه

مهناز : از نام های برگزیده

مهوش : مانند ماه ، خوشگل

مهین : بزرگ، بزرگتر

مورد : نام درخت همیشه سبز

مُوژان : غنچه نرگس

میترا : مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی

مینا : نام گلی زیبا

مینو : جهان معنوی

اسم دخترایرانی  با حرف ن 

نارگل : گل سرخ انار

ناز : دوست داشتنی، نام گل

 

نارگون : همانند سرخی آتش

ناز : دوست داشتنی، نام گلی است

نازآفرید : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نازآفرین : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نازبانو : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نازپرور : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نازپری : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نازمهر : از نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نازنین : دارای ناز، نازک اندام

نازیاب : از نام های برگزیده

ناهید : آناهیتا، پاک بانو

نایریکا : از نام‌های برگزیده

نخستین : آغازین، اولین

نرگس : نام گلی است

نساک : نام زن سیامک، پسر کیومرس

نازنوش: نامی ایرانی

نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی

نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه

نوشا: پرنس در زمان ساسانیان

نسترن : گلی سپید رنگ

نسرین : از نام های برگزیده

نسیم : هوای ملایم بامدادی

نکوزاد :  نامهای برگزیده دخترانه ایرانی

نکویار :  نامهای برگزیده دخترانه ایرانی

نگار : چهره زیبا

نگین : جواهر انگشتری

نورسته : جوانه تازه

نوشین : شیرین و گوارا

نوگل :  نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نونهال : نهال تازه، درخت جوان

نیایش : نماز بردن

نیکچهر : نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نیکچهره : نامهای برگزیده دخترانه ایرانی

نیکدخت : نامهای برگزیده دخترانه ایرانی

نیکرخ :  نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نیکروی : نام های برگزیده دخترانه ایرانی

نیلوفر : نام گلی زیبا

نینا : از نام‌های برگزیده

نیوشا : شنونده

نیشام: نام فرشته نگهبان آذرخش

نوشید: نام مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید

نائیریکا: بانوان پارسا در دین زرتشتی

اسم دخترایرانی  با حرف و 

واپسین : آخرین، بازپسین

واج : زمزمه

وارسته : آزاد

واژه : کلمه، لغت

وَرد : گل سرخ

وِستا : دانش

وهشتیه : نام شهبانوی خشایار شاه

وهوگون : خوشبو، معطر، خوشرنگ

ویدا : در اوستا به چم دانش و فرهنگ

ویس : نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو

ویستا : دانش و فرهنگ

ویرا: ویشکا- ویدا – ویستا

وانوشه: نام گل

اسم دخترایرانی  با حرف  ه 

هاله : خرمن ماه

هدیه : پیشکشی

هلیله : نام درختی است

هما : مرغ خوش پرواز

هماچهر : از نام های برگزیده

همافر : از نام های برگزیده

همایون : فرخ، شادان

همدم :  نام های برگزیده

همراز :  نام های برگزیده

همساز :  نام های برگزیده

همگام : همراه، همسفر

هنگامه : وقت و زمان

هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده

هوپاد : خوب نگهداری شده

هوداد : از نام های برگزیده

هور : خورشید

هورام : شاد، خنده رو، واژه ای پهلوی

هوربانو : از نام های برگزیده دختر

هورتن : از نام های برگزیده دختر

هورچهر : از نام های برگزیده دختر

هورداد : از نام های برگزیده دختر

هوردخت : دختر خورشید

هورزاد : زاده خورشید

هورسان : مانند خورشید

هورشید : خورشید

هورفَر : نام های دختر برگزیده

هورمهر : نام های دختر برگزیده

هوروَش :  نام های دختر برگزیده

هوزاد : خوب زاده، اصیل

هوزان : نرگس نوشکفته و نیک دان

هوشبام : سپیده دم

هوفر : نام خواهر یوئشتا

هوگون : خوب گون, خوش رنگ, ممتاز

هووَرشت : نیکوکار

هُووی : نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر

اسم دخترایرانی  با حرف  ی 

یاس : نام گلی است

یاس رخ : از نام های برگزیده

یاس گل : از نام های برگزیده

یاسمن : نام گل

یاسمین : گل یاسمن پهلوی یاسمن ، نوعی گل، دختری در ویس و رامی

یوتاب: خواهر آریوبرزن ، زنی سردار در آذرآبادگان

یگانه : بی همتا

 

 برای دیدن اسامی از حرف الف تا ژ اینجا کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.