^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

پرستو دریایی کاکلی کوچک  Lesser Crested Tern  41 سانتیمتر طول دارد و تقریبا هم اندازه ی پرستو دریایی تک زرد، اما از نظر پر و بال شبیه پرستو دریایی کاکلی بزرگ است. منقار نازک و کشیده به رنگ زرد نارنجی، روتنه خاکستری، دم و دمگاه خاکستری کمرنگ و کاکل پس سر سیاه است، که تابستان ها، تارک و پیشانی را نیز در بر می گیرد. در بیشتر اوقات سال، پیشانی سفید است. زمستان ها، منقار نارنجی کمرنگ مایل به زرد و تارک و کاکل سیاه بوده و رگه های سفیدی در آن دیده می شود.

 نام علمی  Sterna Bengalensisبوده و پرنده ی جوان شبیه پرستو دریایی کاکلی بزرگ جوان است، با این تفاوت که روی بال ها نوار تیره رنگ و وسیط بال ها خاکستری کمرنگ تر و منقار زرد خاکستری است و لکه ی تیره ی داخل بال ها تا اولین بهار باقی می ماند. پروازش سبک و زیباست و بال ها در پرواز ، نسبت به پرستو دریایی تک زرد، اندکی به مرکز بدن نزدیکتر است وعمدتا منقارش را افقی تر نگه می دارد. گستره‌ی پراکندگی این پرستوی دریایی از دریای سرخ و اقیانوس هند تا غرب اقیانوس آرام است.

صدای این پرنده شبیه پرستو دریایی تک زرد، اما کمتر زنگ دار است و به صورت «که رری ک – که رری ک» یا «که رری ی ت – که رری ی ت» و یا «کی – کی – کی » شنیده می شود پرستوی دریایی کاکلی در مناطق ساحلی زندگی می‌کند و به صورت گروهی در جزایر شنی یا سواحل ماسه‌ای دریا آشیانه می‌سازد. در ایران، در مناطق جنوبی نسبتاً فراوان است و در جزیره‌های نخیلو، خارکو، و ام‌الکرام تولید مثل می‌کندوپرنده در سواحل دریاها و جزایر داخل دریا به سر برده و روی شن های ساحل یا ساحل شنی جزایر داخل دریا تولید مثل می کند. در ایران، به صورت بومی و در مناطق مناسب زیستگاهی اش نسبتا فراوان بوده و تولید مثل نیز می کند.برای حفاظت از این پرنده باید از جمع آوری تخم های آن در هنگام تولید مثل در جزایر خلیج فارس جلوگیری کرد.

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.