ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

پارک جنگلی سراوان از اماکن زیبای گردشگیری استان گیلان پارک جنگلی سراوان از اماکن زیبای گردشگیری استان گیلان
^Back To Top

پارک جنگلی سروان

 

پارک جنگلی سراوان  این  جنگل بسیار زیبا همه روزه پذیرای بسیای از گردشگران مخصوصا در ایام عید به این منطقه می باشد. طول شمالی و جنوبی جنگل های آن ۶۷۰۰ کیلومتر و عرض متوسط آن در جهت شرقی – غربی ۲ کیلومتر بوده و ارتفاع متوسط این پارک جنگلی از سطح دریا بین ۵۰ تا ۲۵۰ متر رقم خورده است. آدرس پارک جنگلی سراوان : سراوان در ۱5کیلومتری شهرستان رشت واقع شده .

 

پارک جنگلی سراوان به مساحت 1487 هکتار با داشتن طبیعتی بسیار زیبا و چشمگیر در قسمت غربی جاده رشت به قزوین و در فاصله 17 کیلومتری از مرکز استان واقع شده که روزانه پذیرای میهمانان عزیز طبیعت دوست بوده که برای گذران اوقات فراغت خود به همراه خانواده به پارک عزیمت می کنند. پارک سراوان علاوه بر  داشتن جاذبه‌های خاص طبیعی و استقرار گونه‌های متنوع درختی و درختچه ای، پرندگان و جانوران گوناگون و همینطور موقعیت قرارگیری و شکل زمین در نقاط مختلف آن که در بردارنده چشم اندازهای متفاوتی بوده و یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان رشت به شمار می اید

پارک جنگلی سراوان در سال 70با سطحی در حدود 300هکتار از جنگل‌های سری سه سراوان مجزا و به عنوان پارک مطرح گردید و درسال 78طرح و مدیریت و بهره وری پارک جنگلی سراوان براساس شرح خدمات تهیه طرح‌های پارکداری مصوب سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و تصویب شد.

این پارک طبیعی به لحاظ نزدیکی به مرکز استان  و نزدیکی به جاده سراسری که دسترسی آسان را برای علاقه مندان امکان پذیر می‌سازد ، به دلیل داشتن بافت جنگلی از سایر پارک‌های جنگلی گیلان داری اهمیت بسزایی بوده.

پارک از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﯿﻼن بشمار امده  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ میباشد. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﮔﯿﺎﻫﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ بوده و وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﺮز،اﻧﺠﯿﻠﯽ، ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺖ، ﺑﯿﺪ، ﺑﯿﺪﻣﺸﮏ، آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ازﮔﯿﻞ ﺗﻮﺳﮑﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن رشته های ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻗﺮار بگیرد

 اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ به نوعی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻨﮕﻠ ﮑﺎری اﺳﺘﺎن گیلان محسوب میشود ، بطوریکه  درﺣﺪود 52 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮﮔﺎن دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻮده و پوشش درختی پارک جنگلی سراوان به دو بخش جنگل طبیعی و جنگل دست کاشت تقسیم شده که قسمت طبیعی آن پایه‌های شاخه زاد و دانه زاد بلوط ، ممرز و انجیلی بهمراه گونه‌های توسکا و اوجا را شامل شده و در قسمت جنگل کاری بیشتر گونه کاج تدا و کاج سیلوستریس و سرونقره ای و زربین دیده می‌شود .

از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دیدنی: اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿ ﻬﺎی ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی و ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺷﺎره کرد  ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﺎص داﺧﻞ ﭘﺎرک ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﭘﯽ دارد، وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﺮود در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ از دﯾﮕﺮ جاذبه های ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ بوده

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ مثل : ﻗﺮﻗﺎول، ﮐﺒﮏ، دارﮐﻮب، ﺟﻐﺪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﺧﺮﮔﻮش، راﺳﻮ و... و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ که به زیبایی منطقه افزوده و ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ارزش ﻓﺮاوان ﺗﺎرﯾﺨﯽ مانند: ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻻت  ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺷﺎه ﻋﺒﺎس، در ﻣﺤﺪوده ده  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان  و همچنین ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ از ﭘﺮﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه است .در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺰ از 17 روﺳﺘﺎی ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، 8 روﺳﺘﺎ دارای اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ بوده ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن میباشد.

 وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ این مکان گردشگری ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻠﻪ ﻣﺮدی و اﺳﺐ ﺳﻮاری و دﯾﮕﺮ سنت های ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮاوان میباشد.این پارک جنگلی  به لحاظ نزدیکی به مرکز استان  و نزدیکی ان به جاده سراسری دسترسی آسان را برای علاقه مندان امکان پذیر ساخته و به دلیل بافت جنگلی از سایر پارک های جنگلی گیلان داری اهمیت بسزایی است.

از دیگر جاذبه های پارک جنگلی سراوان وجود نخستین موزه میراث روستایی کشور در بخشی  از این پارک طبیعی بوده  که مورد استقبال بسیاری از مردم هم قرار گرفته و این موزه روستایی گیلان در روزهای مختلف سال  بازدید کنندگان به ویژه پژوهشگران و دانشجویان بسیاری را به سوی خود کشانده. در این  موزه معماری 100 ساله مناطق جلگه ای و کوهستانی گیلان و شیوه زندگی  روستایی بازسازی گردیده است و مخصوصا برای کودکان منطقه جالب و زیبایی بوده.

پوشش درختی پارک جنگلی سراوان به دو بخش جنگل طبیعی و جنگل دست کاشت تقسیم شده  که بخش طبیعی آن پایه های شاخه زاد و دانه زاد بلوط ، ممرز و انجیلی بهمراه گونه های توسکا و اوجا را شامل میگردد و در قسمت جنگل کاری بیشتر گونه کاج تدا و کاج سیلوستریس و سرونقره ای و زربین دیده شده و برای گردش دیدن خانه های روستائی در این جنگل را فراموش نكنید دیدن این روستاهای قدیمی و زیبا خالی از لطف نیست.

امکانات رفاهی پارک سروان: از جمله آلاچیق، میز و نیمکت، کباب پز، محوطه بازی برای کودکان، وسایل بازی کودکان، سطل زباله، سرویس بهداشتی، کلبه‌های اقامتی و پارکینگ ،سکوی نصب چادر و... محیطی مناسب جهت رفاه حال گردشگران ایجاد شده است

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

گیاهان دارویی

 

مناطق گردشگری

 

دانستنیها

                                     خصوصیات گیاهشناسی:   زغال اخته بوته بلند NORTHERN HIGHBUSH BLUEBERRYاین گیاه چندساله blue huckleberry, tall huckleberry, swamp huckleberry, high blueberry, ...
            خصوصیات گیاهشناسی: لوبیا تلخ petai ، twisted cluster bean ، stinker ، stink bean  -  BITTER BEAN خانواده بقولات FABACEAE  گیاه "نخود تلخ" درختی به ارتفاع 30 متر با پوستی صاف یا فلسی و ...
خصوصیات گیاهشناسی: مِیِر لمون  -  MEYER LEMONو dwarf lemon          مِیِر لمون" یکی از گیاهان خانواده مرکبات RUTACEAE  و بومی چین می باشد. این گیاه اولین بار در مرکز تحقیقات کشاورزی Frank Nicholas ...

مواد غذایی

            خصوصیات گیاهشناسی:آلوی باتاکو" BATOKO PLUM درختی گلدار از خانواده بید است. این گیاه بومی فیلیپین بوده اما به طور معمول در نواحی گرمسیر آسیا و آفریقا یافت می شود. این درخت در جنوب ...
Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.