پرینت
دسته: محصولات فرهنگی
بازدید: 2549

 

غزل دویست وشصت وسوم حافظ

 بیا و کشتی ما در شط شراب انداز     غریو و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی   که گفته اند نگویی ک نود رآب انداز

زکوی میکده بر گشته ام زراه خطا       مراد دگر زکرم بار ره صواب انداز

بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی         شرار رشک و حسد د دل گلاب انداز

اگر چه مست خرابم تو نیز لطفی کن    نظر برین دل سرگشته خراب انداز

 

به نیمه شب اگرت آفتاب می باید      زروی دختر گلچهر رز نقاب انداز

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند      مرا به میکده بر درخم شراب انداز

رجور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت   به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

فال حافظ

شما چندی بوده که راه اشتباه و خطا رفته و وقت خود را بیهوده تلف م یکرددی و در هوسهای زود گذر مشغول بودید اینک به گذشته که فکر می کنید و به اشتباه خود پی می برید در رنج هستید ناراحت نباشید لطف خداوند پشت و پناه شما می باشد از نومیدی و غصه خوردن کاری درست نمی شود پس با اراده ای قوی و سرعت عمل و دقت اقدام کن که هنوز دیر نیست  و سرشت وجودی جنابعالی چون بمی اتم کار ساز است پس خامی مکن با جرقه اراده آنرا روشن و اقدام کنید این نیت با اراده فعالیت دقت سرعت عمل قابل اجراست پس اگر نمی توانید از آن دست بردارد و اگر این فال را برای کسی دیگر یا سفر کرده یا بیمار گرفته اید لاز فاکتورهای بالا ضروری است

تحولی بزرگ در زندگی ات به وجود بیاور و دلت را به دریا بزن و  کار خوب انجام بده که نتیجه اش را خیلی زود ببینی. حسادت را از خود دور کن تا چیزهای زیبا بیشتر در نظرت امده با خدا باش تا شیطان از تو دور شود و آرزوهای محالت محقق میشود

شما  اگر می خواهید د راین هفته در تجارت سود فراوان نصیب شما یا خانواده اتان شود سوره السری از آیه 4تا 7 آیه بعد را با معنی و حضور قلب بخوانید که گشایش بسیار است ولی متاسفانه نذرهای خود را ادا نمی کنید و  بد عهدی و بدقولی بی وفایی از ویژگیهای جنابعالی می باشد زیرا زود فراموش می کندی سعی کنید مدتی در جاهای شلوغ و مسایل غم انگیز و یا نزاع حضور پیدا نکنید تا دلهره ای که مدتی گرفتار آن هستید برطرف شود زیرا شادی برازنده شماست

معنی بیت های غزل 263

بیت اول: بیا و جام شراب کشتی مانند ما را در نَهر شراب انداخته و با این عمل پیر و جوان را به غریو و فریاد وادار .

بیت دوم: ای ساقی! مرا در کشتی شراب انداز چرا که گفته اند نیکی کن و در آب انداز .

بیت سوم: به اشتباه از راه میخانه برگشته ام . بار دیگر بزرگواری کرده مرا به راه راست میکده رهنما شو .

بیت چهارم:پیاله یی از آن شراب ارغوانی معطّر آورده و آتش حسادت در دل گلاب به پا کن .

بیت پنجم: هرچند مست و از خود بی خبرم تو در حقّ من لطفی کرده و نگاهی به دل سرگشته و خراب من بینداز .

بیت  ششم:هرگاه در دل شب به آفتاب نیاز داری از چهره دختر سرخ رویِ تاک، پرده را کنار بزن .

بهفتم:یت  مگذار که روز مرگم مرا در خاک دفن کنند. پیکرم را به میخانه برده در خم شراب بینداز.

بیت  هشتم:حافظ، آنگاه که از ستم روزگار جانت به لب رسید تیر آتشین به سوی شیطان غم و اندوه رها کن .

شرح ابیات غزل 263

وزن غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان و بحر غزل حافظ: مجتّث مثمّن مخبون اصلم مُسبغ

 غزل 263حافظ

کَشتی ما: جام کشتی مانند ما .شطّ: رودخانه بزرگ، نَهر . شیخ و شاب: پیر و جوان

خروش: بانگ و فریاد بی گریه، نعره، صدای بلند .

وَلوَله: واویلا گفتن، بانگ و فریاد کردنِ زن، شور و آشوب .کشتی باده: جام شراب را که به شکل کشتی می ساخته اند .

با رَهِ صواب: به راه صواب ،مشکبو: خوش بو .شرار: آتش .نقاب انداز: نقاب بر انداز، نقاب برگیر

 ملی کالا